Siirry suoraan sisältöön.

Hallinto ja johtaminen

Olemme suomalainen julkinen osakeyhtiö. Noudatamme päätöksenteossamme ja hallinnossamme Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä sekä yhtiöjärjestystä.

Hero Image

Palkka- ja palkkioselvitys tilikaudelta 2010

1 Hallituksen jäsenten palkitseminen

Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen palkkiot sekä kulujen korvausperusteet vuosittain. Hallituksen jäsenten palkkiot maksetaan rahakorvauksina.

Innofactor Oyj:n (aikaisemmalta nimeltään Westend ICT Oyj:n) varsinainen yhtiökokous päätti 24.3.2010, että hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona hallituksen puheenjohtajalle 1 500 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 1 000 euroa kuukaudessa.

Hallituksen jäsenille ei ole annettu palkkiona Innofactor Oyj:n hallitustyöskentelystä optioita tai yhtiön omia osakkeita.

Tytäryhtiö Innofactor Software Oy:n yhtiökokous 31.3.2010 päätti Innofactor Software Oy:n palkkioista. Hallituksen puheenjohtaja (tällä hetkellä sama henkilö kuin emoyhtiössä) saa palkkiota 1000 euroa kuukaudessa. Tytäryhtiö Innofactor Software Oy:n hallituksen jäsenille maksettiin vuonna 2010 yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti 500 euron kokouspalkkio, jota ei kuitenkaan ole maksettu enää sen jälkeen, kun Innofactor Software Oy on ollut osa Innofactor-konsernia ja sillä on ollut sama hallitus kuin emoyhtiö Innofactor Oyj:llä.

Hallituksen jäsenistä Ilpo Santalle, Sami Ensiolle ja Pekka Puolakalle on annettu tytäryhtiö Innofactor Software Oy:n optiota Innofactor Software Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen 31.3.2010 päätöksen mukaisesti ennen Innofactor Oy:n ja Westend ICT Oyj:n yhdistymistä, jotka on sovittu yhdistymis-sopimuksessa konvertoitavan Innofactor Oyj:n uuteen osakepohjaiseen palkkiojärjestelmään.

Hallituksen jäsenillä ei ole muita taloudellisia etuuksia.

Innofactor Oyj:n hallituksen jäsenille maksettiin vuonna 2010 palkkioita yhteensä 42 tuhatta euroa ja Innofactor Software Oy:n hallituksen jäsenille maksettiin palkkioita yhteensä 45 tuhatta euroa.

Seuraavassa ovat eriteltynä maksetut palkkiot vuodelta 2010.

Innofactor Oyj:n (entinen Westend ICT Oyj) hallitus

Palkkiot (tuhatta euroa)

Mikko Salminen

18

Jörg Ott

12

Innofactor Software Oy:n (entinen Innofactor Oy) hallitus

Ilpo Santala

20

Risto Linturi

8

Pekka Puolakka

6

Vesa Tiirikainen

4

Hannu Jokelalle Innofactor Oyj:n ja Sami Ensiolle Innofactor Software Oy:n hallitustyöskentelystä maksetut palkkiot on ilmoitettu kohdassa 3.

Lisäksi Mikko Salmisen omistamalle Asianajotoimisto Mikko Salminen Oy:lle on maksettu lakipalveluista vuonna 2010 90 tuhatta euroa.

2 Toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisjärjestelmä

Yhtiön hallitus päättää toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitsemisesta ja johdolle maksettavista muista korvauksista vuosittain.

Johtoryhmälle maksetaan kokonaispalkkaa, joka sisältää rahapalkan ja verotettavan puhelinedun.

Johtoryhmän jäsenillä on oikeus hallituksen vuosittain määrittämään tulospalkkioon, joka on maksimissaan vuoden kiinteän kuukausipalkan suuruinen. Palkkio perustuu yhtiön liikevaihdon prosentuaaliseen kasvuun, kannattavuuteen ja kassavirtaan. Palkkioita voidaan maksaa ainoastaan liikevoitosta.

Johtoryhmän jäsenistä Henrikki Hervoselle, Mikko Lammelle, Aleksi Mattilalle, Mika Nurmelle, Tuomas Riskille ja Vesa Tiirikaiselle on annettu tytäryhtiö Innofactor Software Oy:n optiota Innofactor Software Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen 31.3.2010 päätöksen mukaisesti ennen Innofactor Oy:n ja Westend ICT Oyj:n yhdistymistä, jotka on sovittu yhdistymissopimuksessa konvertoitavan Innofactor Oyj:n uuteen osakepohjaiseen palkkiojärjestelmään.

Johtoryhmällä ei ole lisäeläkejärjestelmää.

Innofactor Oyj:n johtoryhmä aloitti toimintansa 1.1.2011, eikä sille tästä syystä maksettu palkkaa vuonna 2010.

Hallitus määrittelee muun johdon palkkauksen ja kannustusjärjestelmien periaatteet. Tavoiteasetanta perustuu yrityksen tulokseen, myyntitavoitteisiin ja asiakastyytyväisyyteen.

3 Toimitusjohtajan toimisuhteeseen kuuluvat taloudelliset etuudet

Toimitusjohtajalle maksetaan kiinteää kokonaispalkkaa 18 000 euroa kuukaudessa.

Toimitusjohtalla on oikeus yhteensä viiden viikon lomaan vuodessa.

Toimitusjohtajalle maksetaan 50 % loma-ajan palkkaa vastaavasta määrästä lomaraha vuosittain.

Toimitusjohtajalle maksetaan palkkaa maksimissaan kolmen kuukaudelta sairauden tai tapaturman aiheuttaman työn teon esteen takia.

Toimitusjohtajalla on oikeus hallituksen vuosittain määrittämään tulospalkkioon, joka on maksimissaan vuoden kiinteän kuukausipalkan suuruinen. Palkkio perustuu yhtiön liikevaihdon prosentuaaliseen kasvuun, kannattavuuteen ja kassavirtaan. Palkkiona voidaan maksaa ainoastaan liikevoitosta.

Toimitusjohtajalla on oikeus osallistua yhtiön henkilöstölle yleisesti tai johdolle erityisesti luomiin palkitsemisjärjestelmiin, kuten osakepalkkio- tai optiojärjestelmiin.

Toimitusjohtajalle on annettu tytäryhtiö Innofactor Software Oy:n optiota Innofactor Software Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen 31.3.2010 päätöksen mukaisesti ennen Innofactor Oy:n ja Westend ICT Oyj:n yhdistymistä, jotka on sovittu yhdistymissopimuksessa konvertoitavan Innofactor Oyj:n uuteen osakepohjaiseen palkkiojärjestelmään.

Toimitusjohtajalla on lounasetu sekä yhtiön politiikan mukainen työterveyshuolto, matkapuhelinetu sekä sairaus- ja henkivakuutus sekä eläkevakuutus, eikä tällä hetkellä muita luontaisetuja.

Toimiessaan yhtiön hallituksen jäsenenä toimitusjohtajalla on oikeus hallitustyöskentelystä kulloinkin määritettävään palkkioon, mutta ei oikeutta konsernin muiden hallintoelinten palkkioihin.

Toimitusjohtajan vanhuuseläkeikä ja eläkkeen määräytymisperusteet ovat voimassa olevan työeläkelainsäädännön mukaiset.

Toimitusjohtajan toimisuhteen molemminpuolinen irtisanomisaika on 6 kuukautta. Jos yhtiö päättää toimitusjohtajan sopimuksen, maksetaan hänelle irtisanomisajan palkan lisäksi erokorvauksena 12 kuukauden palkkaa vastaava kertakorvaus.

Toimitusjohtaja Sami Ensiolle maksettiin vuonna 2010 palkkaa ja palkkioita yhteensä 160 tuhatta euroa, mikä tuli kokonaisuudessaan Innofactor Software Oy:stä. Summasta 8 tuhatta euroa on hallituksen kokouspalkkioita.

Innofactor Oyj:n toimitusjohtajana 1.1.–27.12.2010 toimineelle Hannu Jokelalle maksettiin 2010 palkkaa ja palkkioita yhteensä 110 tuhatta euroa, josta 12 euroa oli hallituspalkkioita. Hannu Jokelan omistamalle Jokela Management Consulting Ab:lle on maksettu toimisopimukseen kuulumattomista konsultointipalveluista vuodelta 2010 yhteensä 12 tuhatta euroa.

Tytäryhtiö Innofactor Documenta Oy:n (entinen Documenta Oy) toimitusjohtajana 1.1.–18.11.2010 toimineelle Asko Ojaselle maksettiin 2010 palkkaa ja palkkioita yhteensä 221 tuhatta euroa, joka sisältää hänelle maksetun irtisanomiskorvauksen.

4 Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenen mahdolliseen työ- tai toimisuhteeseen kuuluvat taloudelliset etuudet

Hallituksen puheenjohtaja tai muut jäsenet kuin toimitusjohtaja eivät ole työ- tai toimisuhteessa yhtiöön. Toimitusjohtajan taloudelliset etuisuudet on kuvattu kohdassa 3.

5 Mahdollisen hallintoneuvoston jäsenen palkitseminen

Innofactor Oyj:llä ei ole hallintoneuvostoa.