Siirry suoraan sisältöön.

Vastuullisuus

Olemme vakuuttuneita siitä, että pitkäaikainen menestys perustuu vastuulliseen toimintaan. Digitaaliset ratkaisumme ovat avainasemassa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä sekä kestävän kehityksen edistämisessä.

Hero Image

Vastuullisuus

Innofactor pitää vastuullisuutta yhtenä pitkäkestoisen menestyksen kulmakivistä. Vastuullisuus ei ole vain edellytys toiminnan jatkumiselle, vaan sen kautta vastaamme myös sidosryhmiemme odotuksiin. Teknologia-alan yrityksillä on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa. IT-sektori mahdollistaa myös muiden organisaatioiden hiilijalanjäljen madaltamisen. Toimintaamme ohjaavat yhtiön Code of Conduct -ohjeistus sekä ympäristöpolitiikka, joiden lisäksi noudatamme johtavia globaaleja vastuullisuuden standardeja, kuten ILO:n työelämän perusperiaatteita ja -oikeuksia koskevaa julistusta, YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallista julistusta, YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja ICC Business Charter for Sustainable Development -periaatteita.

Innofactorin sisäistä toimintaa johdetaan määritettyjen ydinprosessien ja standardien kautta. Keskeisimpinä prosesseina vastuullisuuden osalta voidaan mainita yhtiön lakiasioita, riskienhallintaa ja henkilöstöä koskevat prosessit, jotka säätelevät monelta osin yritysvastuun kannalta olennaisia asioita. Viitekehyksen Innofactorin toiminnalle antavat ISO 9001, ISO 27001, ISO 13485 ja AQAP-2110 -standardit, joita noudattaen eri prosessit on rakennettu.


Innofactor on sitoutunut toiminnassaan tukemaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (Sustainable Development Goals, SDGs) saavuttamista vuoteen 2030 mennessä. Olemme kartoittaneet liiketoimintamme näkökulmasta olennaisimmat tavoitteet.

Terveyttä ja hyvinvointia

IT-ala voi toimia merkittävänä tekijänä sosiaali- ja terveyspalvelujen skaalaamisessa, mahdollistamalla pääsyn palveluihin mistä tahansa päätelaitteesta, ajasta ja paikasta riippumatta. Innofactor on mukana Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (HUS) koordinoimassa kansallisessa Virtuaalisairaala-hankkeessa, joka mahdollistaa potilaiden etäpalvelun mobiililaitteen kautta ja tuo näin esimerkiksi erikoissairaanhoidon palvelut "lähipalveluiksi" 24/7. Hanketta on kehitetty yhdessä Suomen kaikkien yliopistollisten sairaanhoitopiirien kanssa ja alkuvuodesta 2021 alkaen hankkeesta kertynyttä tietotaitoa on hyödynnetty myös kansainvälisessä Aiccelerate EU-hankkeessa.

Koronapandemian myötä etävastaanotot, chatbottien ja chattien käyttö on kasvanut ja Terveyskylän Omapolku- ja digihoitopolkuratkaisuihin on kohdistunut uusia käyttötarkoituksia. Terveyskylän koronabotti on kansalaisille suunnattu kysely, joka ohjaa koronaoireisiin ja -altistukseen liittyvissä kysymyksissä. Koronabotin ja koronaan altistuneiden jäljitysratkaisujen kehittämisen lisäksi Innofactor ylläpitää koronarokotusaikasovellusta ja digitaalista FINENTRY-
palvelua, joka sujuvoittaa maahantuloon liittyvää koronavirustestausta.

Innofactor huolehtii työntekijöidensä hyvinvoinnista monipuolisten terveyspalveluiden kautta, ja tarjoaa esimerkiksi säännöllisiä työfysioterapeutin palveluita työergonomian parantamiseksi. Koronapandemian aikana aloitimme syksyllä 2020 Suomessa viikoittaiset työterveyshuollon järjestämät taukojumpat, jotka jatkuivat myös vuonna 2021. Lisäksi työpsykologin pitämiä itsensä johtamiseen keskittyviä luentoja tarjottiin Suomen työntekijöille. Tarjoamme myös koronarokotteen henkilöstöllemme työterveyshuollon kautta.

Sukupuolten välinen tasa-arvo

Monimuotoinen henkilöstö on Innofactorilla avainasemassa ja näemme diversiteetin olevan keskeisessä roolissa organisaation toiminta- ja uusiutumiskyvyn sekä uusien innovaatioiden syntymisen kannalta. Monimuotoisuuden edistämistä ja ennakkoasenteiden torjumista tiimien sisällä käsiteltiin keväällä Project Management Community Forumissa, jossa olivat koolla Innofactorin pohjoismaiset projekti- ja palvelupäälliköt. Kirjoitimme myös blogiimme omista hyväksi havaituista keinoista monimuotoisuuden lisäämiseksi työpaikoilla monimuotoisuuden eurooppalaisen teemakuukauden kunniaksi toukokuussa 2021. Loppuvuodesta osallistuimme Ulkoministeriön tasa-
arvon algoritmi -kampanjaan, jonka tarkoituksena on aktivoida keskustelua teknologiasektorin tasa-arvosta ja innostaa naisia alalle.

Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Edistämme osaltamme talouskasvua teknologian uudistamisen ja innovaatioiden avulla. Toimenpiteemme nuorten työllistämiseksi tukevat tätä tavoitetta merkittävästi. Koronapandemian aikana olemme panostaneet työntekijöidemme etätyömahdollisuuksiin entistä enemmän sekä pyrkineet tarjoamaan uusia työpaikkoja vaikeista ajoista huolimatta. Palkkasimme Suomessa neljätoista vastavalmistunutta tai opintojensa loppuvaiheessa olevaa henkilöä toukokuussa 2021 alkaneeseen DigiStar-ohjelmaan.


Ympäristövastuu

IT-alalla toimivana organisaationa Innofactorilla on ainutlaatuinen mahdollisuus olla osa ratkaisua ympäristöhaittojen minimoinnissa. Asiakasorganisaatioille toimittamamme digitaaliset ratkaisut ovat tärkeässä asemassa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja siihen sopeutumisessa. Manuaalisten prosessien digitalisointi ja digitaalinen terveydenhuolto ovat esimerkkejä ratkaisuista, joiden kautta Innofactor edistää asiakkaidensa sekä heidän kauttaan koko yhteiskunnan kestävää kehitystä. Vuonna 2021 kehitimme esimerkiksi Servicalle yhteistyössä Istekki Oy:n kanssa ruokahävikkisovelluksen, jonka avulla Servica voi seurata ruokahävikin määrää sekä hävikin aiheuttamia kustannuksia ja hiilijalanjälkeä.

Ympäristöpolitiikkamme ohjaa niitä toimenpiteitä, joilla pyrimme vähentämään ympäristölle aiheuttamaamme kuormitusta ja vastaamaan ilmastonmuutoksesta aiheutuviin haasteisiin. Ympäristöpolitiikassa määrittelemme periaatteet, joita noudatamme aina sekä omassa toiminnassamme että asiakkaille toteuttamiemme ratkaisujen toimituksessa. Innofactorin ympäristöpolitiikan periaatteisiin kuuluvat jatkuva kehitys, ennaltaehkäisevien toimintojen kehittäminen ja muuttuvaan toimintaympäristöön reagoiminen proaktiivisesti. Innofactor noudattaa kaikkia sovellettavia lakeja ja asetuksia sekä vaatii omilta kumppaneiltaan ja toimittajiltaan samaa. Ympäristöpolitiikka koskee koko Innofactor-konsernia ja se on saatavilla Innofactorin verkkosivustolta.

Tarkkailemme energiankulutustamme säännöllisesti ja pyrimme tunnistamaan aktiivisesti lisää energiansäästömahdollisuuksia organisaatiossamme. Sähkö-
ja hybridiautojen yleistyessä huomasimme myös Espoon Campuksella tarpeen latauspaikoille. Asensimme keväällä 2020 yhdessä vuokranantajamme kanssa latauspisteitä Espoon Campuksellemme. Latauspisteet ovat työntekijöidemme käytössä.

Innofactorilla on tietokoneiden elinkaaren pidentämiseen tähtäävä politiikka. Tietokoneiden uusinnassa otetaan huomioon työntekijän käyttötarpeet sekä mahdollisuus päivittää vanhaa konetta.

Kierrätämme toimistoissamme normaalisti kaikki kierrätettävät materiaalit kuten pahvin, orgaanisen jätteen, metallin, muovin ja lasin. Elektroniikkajätteemme kierrätetään Kuusakoski Recyclingin toimesta.

Etätyö on olennainen osa modernin digitaalisen organisaation toimintaa ja vuonna 2020 globaali pandemia ajoi suuren osan organisaatioista laajamittaiseen etätyöhön sekä kiihdytti organisaatioiden digitaalista transformaatiota. Tarjoamme työntekijöillemme hyvät mahdollisuudet paikkariippumattomaan työhön. Microsoft Teamsin käyttö kokoustyökaluna tuo lisäarvoa sekä Innofactorin että sen asiakkaiden toimintaan.

Innofactorilaiset toteuttivat tiimeissä myös erilaisia vastuullisuustekoja vuoden mittaan. Suomessa osallistuimme Kilometrikisaan ja Punaisen Ristin Ketjureaktio-keräykseen, jossa jokaisesta poljetusta 25 kilometristä lahjoitimme yhden euron avustustyöhön, jolla autetaan ihmisiä sopeutumaan ja varautumaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Lisäksi järjestimme Espoon Campuksen lähiympäristössä Beach Clean Up -iltapäivän, jolloin puhdistimme toimipistettämme ympäröivää rantaviivaa meren kuljettamasta jätteestä.

Sosiaalinen vastuu

PeopleFirst-teeman mukaisesti laitamme ihmiset edelle kaikessa, mitä teemme. Tähän sisältyy niin toimintamme keskiössä olevat asiakkaat kuin henkilöstömme ja sen hyvinvointiin ja kehittymiseen panostaminen. Toteutimme henkilöstöllemme kvartaaleittain vaihtuvia PeopleFirst-haasteita, erilaisia koulutuksia, tapahtumia ja muita aktiviteetteja sekä erillisiä koulutuksia esihenkilöille. Esimerkiksi Tanskassa järjestimme henkilöstölle stressin käsittelyyn ja palautumiseen fokusoituneen luennon. Innofactorin
In House Coaching -ohjelma on edelleen kaikkien Suomen työntekijöiden hyödynnettävissä.

Vuonna 2021 panostimme entistä monipuolisemmin esihenkilötoimintaan. Järjestimme esihenkilöille Innofactor Akatemian kautta muun muassa varhaisen välittämisen koulutuksen, jossa syvennyimme yhdessä työterveyden kanssa ennakoivaan esihenkilötyöhön. Toteutimme myös 360˚ Feedback -kyselyn, jossa esihenkilöt tekivät itsearvioinnin sekä saivat palautetta alaisiltaan, kollegoiltaan ja omalta esihenkilöltään. Kyselyn tulosten perusteella esihenkilöt pystyvät kehittämään omaa toimintaansa ja johtamista. Vuonna 2021 keskityimme myös pohjoismaisen esihenkilöyhteisön rakentamiseen, jonka tarkoituksena on luoda yhtenäinen johtamiskulttuuri ja käytännöt.

Vuonna 2021 Innofactor jatkoi opintojensa valmistumisvaiheessa olevien henkilöiden rekrytointia ja kouluttamista, ja palkkasi Suomessa Innofactor DigiStar -harjoittelijaohjelmaan 14 henkilöä koronapandemiasta huolimatta. Vuonna 2021 Innofactor rekrytoi ja koulutti yhteensä 20 valmistumisvaiheessa olevaa opiskelijaa.

IT-ala on jatkuvassa muutoksessa ja innovatiivinen toimintaympäristö on keskeisessä roolissa organisaatioiden menestyksen kannalta. Keskitymme Innofactorilla entistä enemmän työntekijöiden potentiaalin ja strategisten kykyjen hyödyntämiseen ja annamme heille vapauden soveltaa taitojaan työtehtävissään. Itseohjautuvuus on ollut strateginen valinta, jossa vastuuta ja vapautta jalkautetaan vahvasti tiimitasolle. Tämä antaa tiimeille mahdollisuuden muuttaa maailmaa ja innovoida asiakkaan kanssa. 

Jokainen työntekijä pääsee osallistumaan vastuullisuuskeskusteluun Microsoft Teams -pohjaisen keskusteluryhmän, Innofactor Game Changers, kautta.
Ryhmässä herättelemme keskustelua ja jaamme
ideoita vastuullisuuteen liittyen.

 

Tietoturva ja tietosuoja

Innofactorin asiakkaat edellyttävät, että heidän palvelunsa ovat tietoturvallisia ja mahdollistavat EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisen toiminnan. Innofactorin johto on tunnistanut joukon kriittisiä kyberriskiskenaarioita, joita vastaan yrityksen on suojauduttava ja on sitoutunut suojaamaan asiakkailleen, yhteistyökumppaneilleen ja itselleen kuuluvat tiedot ja tietojärjestelmät. Varmistuakseen riskejä vastaavan tietoturvan toteutumisesta, Innofactor ylläpitää ISO 27001 -standardin mukaista sertifioitua tietoturvallisuuden hallintajärjestelmää.

Toiminnassaan Innofactor on sitoutunut korkeatasoiseen tietosuojaan ja kunnioittaa henkilöstön, asiakkaiden sekä käyttäjien yksityisyyttä ja oikeuksia.
Säännöllisten sisäisten tarkastusten ja tietoturvan jatkuvan kehittämisen avulla pyrimme kehittämään tietosuojaa ja tietoturvaa toiminnassamme ja prosesseissamme. Tietoturva ja tietosuoja kuuluvat pakollisina osina henkilöstön perehdyttämiskoulutukseen jatkuvan tietoturva- ja tietosuojakouluttamisen lisäksi. Innofactorin säännöllisin väliajoin kokoontuva tietoturvaryhmä ohjaa tietoturvan ja tietosuojan kehittämistä ja jalkauttamista Innofactorilla. Yhtiöllä on nimetty tietoturvapäällikkö ja tietosuojavastaava. Lisäksi yhtiön tärkeimmille henkilörekistereille on nimetty vastaavat henkilöt.

Korruption ja lahjonnan torjunta

Innofactorin Code of Conduct -ohjeistus määrittelee yleiset periaatteet ja ohjeet, joihin velvoitamme jokaisen innofactorilaisen sekä yhteistyökumppaneidemme sitoutuvan. Järjestämme ohjeistuksesta tasaisin väliajoin koulutuksia.

Läpinäkyvä, korkeimpien eettisten standardien mukainen liiketoiminta on yhtiömme toiminnan lähtökohta. Käytämme anonyymiä Whistleblowing-ilmoituskanavaamme Code of Conductin vastaisten rikkomusten raportointiin. Kanavan ilmoitukset käsitellään aina luottamuksellisesti.

Microsoft Partner Plegde

Uskomme, että teknologialla voimme tehdä paljon hyvää. Olemme allekirjoittaneet Microsoft Partner Pledgen, jonka myötä sitoudumme panostamaan seuraavan neljän osa-alueen kehittämiseen:

  • Digitaidot
  • Monimuotoisuus
  • Eettinen tekoäly
  • Ympäristövastuullisuus

Lue lisää Partner Pledgestä täällä