Vastuullisuus

Olemme vakuuttuneita siitä, että pitkäaikainen menestys perustuu vastuulliseen toimintaan. Digitaaliset ratkaisumme ovat avainasemassa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä sekä kestävän kehityksen edistämisessä.

Hero Image

Vastuullisuus

Innofactor pitää vastuullisuutta yhtenä pitkäkestoisen menestyksen kulmakivistä. Vastuullisuus ei ole vain edellytys toiminnan jatkumiselle, vaan sen kautta vastaamme myös sidosryhmiemme odotuksiin. Teknologia-alan yrityksillä on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa. IT-sektori mahdollistaa myös muiden organisaatioiden hiilijalanjäljen madaltamisen. Toimintaamme ohjaavat yhtiön Code of Conduct -ohjeistus sekä ympäristöpolitiikka, joiden lisäksi noudatamme johtavia globaaleja vastuullisuuden standardeja, kuten ILO:n työelämän perusperiaatteita ja -oikeuksia koskevaa julistusta, YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallista julistusta, YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja ICC Business Charter for Sustainable Development -periaatteita.

Innofactorin sisäistä toimintaa johdetaan määritettyjen ydinprosessien ja standardien kautta. Keskeisimpinä prosesseina vastuullisuuden osalta voidaan mainita yhtiön lakiasioita, riskienhallintaa ja henkilöstöä koskevat prosessit, jotka säätelevät monelta osin yritysvastuun kannalta olennaisia asioita. Viitekehyksen Innofactorin toiminnalle antavat ISO 9001, ISO 27001, ISO 13485 ja AQAP-2110 -standardit, joita noudattaen eri prosessit on rakennettu.


Innofactor on sitoutunut toiminnassaan tukemaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (Sustainable Development Goals, SDGs) saavuttamista vuoteen 2030 mennessä. Olemme kartoittaneet liiketoimintamme näkökulmasta olennaisimmat tavoitteet.

Block image

Terveyttä ja hyvinvointia

IT-ala voi toimia merkittävänä tekijänä sosiaali- ja terveyspalvelujen skaalaamisessa, mahdollistamalla pääsyn palveluihin mistä tahansa päätelaitteesta, ajasta ja paikasta riippumatta. Innofactor on mukana Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (HUS) koordinoimassa kansallisessa Virtuaalisairaala-hankkeessa, jonka osana olemme olleet päävastuussa toteuttamassa ainutlaatuista Terveyskylä-konseptia. Terveyskylä mahdollistaa potilaiden etäpalvelun mobiililaitteen kautta ja tuo näin esimerkiksi erikoissairaanhoidon palvelut ”lähipalveluiksi” 24/7.

Koronapandemian myötä etävastaanotot, chatbottien ja chattien käyttö on kasvanut ja Terveyskylän Omapolku- ja digihoitopolkuratkaisuihin on kohdistunut uusia käyttötarkoituksia. Terveyskylän koronabotti on kansalaisille suunnattu kysely, joka ohjaa koronaoireisiin ja -altistukseen liittyvissä kysymyksissä. Koronabotin ja koronaan altistuneiden jäljitysratkaisujen kehittämisen lisäksi Innofactor ylläpitää koronarokotusaikasovellusta ja digitaalista FINENTRY-palvelua, joka sujuvoittaa maahantuloon liittyvää koronavirustestausta.

Innofactor huolehtii työntekijöidensä hyvinvoinnista monipuolisten terveyspalveluiden kautta, ja tarjoaa esimerkiksi säännöllisiä työfysioterapeutin palveluita työergonomian parantamiseksi. Koronapandemian aikana aloitimme syksyllä 2020 Suomessa viikoittaiset työterveyshuollon järjestämät taukojumpat. Lisäksi yhteistyötä työterveyden kanssa tiivistettiin tarjoamalla työpsykologin pitämiä itsensä johtamiseen keskittyviä luentoja Suomen työntekijöille.

Toteutimme keväällä 2020 asiakkaillemme maksuttomia webinaareja, joissa käsittelimme etätyön parhaita käytäntöjä ja annoimme vinkkejä koko organisaatiotasoisen etätyön järjestämiseksi kriisiolosuhteissa. Tällä tavalla halusimme helpottaa yritysten siirtymistä etätyöhön ja tukea ihmisten jaksamista etätyössä.

Block image

Sukupuolten välinen tasa-arvo

Monimuotoinen henkilöstö on Innofactorilla avainasemassa ja näemme diversiteetin olevan keskeisessä roolissa organisaation toiminta- ja uusiutumiskyvyn sekä uusien innovaatioiden syntymisen kannalta. Diversiteetti oli vuonna 2020 yksi Innofactorin PeopleFirst-teemoista, joihin erityisesti vuoden aikana panostimme. Järjestimme esihenkilöille Biased thinking -koulutuksen, jossa syvennyttiin erityisesti rekrytoijien omien ennakkokäsitysten tiedostamiseen osana rekrytointiprosessia. Lisäksi yksi aiheista, joita haluamme aktiivisesti edistää monimuotoisuuden saralla, on naisten työllistyminen ICT-alalle. Vuonna 2020 olimme mukana Mimmit koodaa -ohjelmassa ja järjestimme virtuaalisen workshopin koodaamisesta kiinnostuneille naisille.

Block image

Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Edistämme osaltamme talouskasvua teknologian uudistamisen ja innovaatioiden avulla. Toimenpiteemme nuorten työllistämiseksi tukevat tätä tavoitetta merkittävästi. Koronapandemian aikana olemme panostaneet työntekijöidemme etätyömahdollisuuksiin entistä enemmän sekä pyrkineet tarjoamaan uusia työpaikkoja vaikeista ajoista huolimatta. Palkkasimme Suomessa yhdeksän vastavalmistunutta tai opintojensa loppuvaiheessa olevaa henkilöä kesäkuussa 2020 alkaneeseen DigiStar-ohjelmaan.


Ympäristövastuu

IT-alalla toimivana organisaationa Innofactorilla on ainutlaatuinen mahdollisuus olla osa ratkaisua ympäristöhaittojen minimoinnissa. Asiakasorganisaatioille toimittamamme digitaaliset ratkaisut ovat tärkeässä asemassa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja siihen sopeutumisessa. Manuaalisten prosessien digitalisointi ja digitaalinen terveydenhuolto ovat esimerkkejä ratkaisuista, joiden kautta Innofactor edistää asiakkaidensa sekä heidän kauttaan koko yhteiskunnan kestävää kehitystä.

Ympäristöpolitiikkamme ohjaa niitä toimenpiteitä, joilla pyrimme vähentämään ympäristölle aiheuttamaamme kuormitusta ja vastaamaan ilmastonmuutoksesta aiheutuviin haasteisiin. Ympäristöpolitiikassa määrittelemme periaatteet, joita noudatamme aina sekä omassa toiminnassamme että asiakkaille toteuttamiemme ratkaisujen toimituksessa. Innofactorin ympäristöpolitiikan periaatteisiin kuuluu jatkuva kehitys, ennaltaehkäisevien toimintojen kehittäminen ja muuttuvaan toimintaympäristöön reagoiminen proaktiivisesti. Innofactor noudattaa kaikkia sovellettavia lakeja ja asetuksia sekä vaatii sen kumppaneilta ja toimittajilta samaa. Ympäristöpolitiikka koskee koko Innofactor-konsernia ja se on saatavilla Innofactorin verkkosivustolta.

Tarkkailemme energiankulutustamme säännöllisesti ja pyrimme tunnistamaan aktiivisesti lisää energiansäästömahdollisuuksia organisaatiossamme. Sähkö- ja hybridiautojen yleistyessä huomasimme myös Espoon Campuksella tarpeen latauspaikoille. Asensimme keväällä 2020 yhdessä vuokranantajamme kanssa latauspisteitä Espoon Campuksellemme. Latauspisteet ovat työntekijöidemme käytössä.

Innofactorilla on tietokoneiden elinkaaren pidentämiseen tähtäävä politiikka. Tietokoneiden uusinnassa otetaan huomioon työntekijän käyttötarpeet sekä mahdollisuus päivittää vanhaa konetta. Innofactor osallistui keväällä 2020 Kaikille kone -kampanjaan, jonka kautta lahjoitimme tarpeettomat mutta hyväkuntoiset tietokoneemme koululaisille. Näin pidensimme samalla tietokoneiden elinkaarta.

Kierrätämme toimistoissamme normaalisti kaikki kierrätettävät materiaalit kuten pahvin, orgaanisen jätteen, metallin, muovin ja lasin. Elektroniikkajätteemme kierrätetään Kuusakoski Recyclingin toimesta.

Etätyö on olennainen osa modernin digitaalisen organisaation toimintaa ja vuonna 2020 globaali pandemia ajoi suuren osan organisaatioista laajamittaiseen etätyöhön sekä kiihdytti organisaatioiden digitaalista transformaatiota. Tarjoamme työntekijöillemme hyvät mahdollisuudet paikkariippumattomaan työhön, minkä huomaa myös kasvaneesta Microsoft Teams -tapaamisten määrästä. Saimme Teams-työkalun täysmuotoiseen käyttöön 2018 kesällä, jolloin koko vuoden Teams-tapaamisten lukumäärä oli 10 000. Vuonna 2019 tapaamisten määrä nousi reiluun 30 000:een ja vuonna 2020 määrä oli jo reilu 80 000 pandemian lisätessä tapaamisten määrää entisestään. Teamsin käyttö kokoustyökaluna tuo lisäarvoa sekä Innofactorin että sen asiakkaiden toimintaan.

Järjestimme vuonna 2020 myös sisäisen Nordic-tasoisen Energiatehokasta koodausta -workshopin, jonka tavoitteena oli löytää keinoja, jotka vähentävät energiankulutusta koodatessa. Lopputuloksena syntyi liuta vinkkejä, joista kirjoitimme blogipostauksen Innofactorin blogiin.

Sosiaalinen vastuu

Vuonna 2020 syvennyimme Innofactorilla erityisesti PeopleFirst-teemaan. Esimerkiksi Suomessa oli kvartaaleittain vaihtuvat PeopleFirst-teemat, joiden pohjalta järjestimme koulutuksia, webinaariluentoja ja muita aktiviteetteja kaikille Innofactorin Suomen työntekijöille sekä erillisiä koulutuksia esihenkilöille. Kvartaaliteemoina olivat itsensä johtaminen, palautuminen ja hyvinvointi tietotyössä, tiimityö ja diversiteetti vahvuutena sekä itsensä kehittäminen. Kesän 2020 aikana käynnistimme Suomessa myös In House -coachingin, jossa BCI Business Coach -sertifioidut tai sertifiointiin tähtäävät innofactorilaiset toteuttavat coachingia kaikille halukkaille. Lisäksi lanseerasimme Innofactorin sisäisen mentorointiohjelman.

Vuonna 2020 panostimme entistä monipuolisemmin esihenkilötoimintaan. Järjestimme esihenkilöille Innofactor Akatemian kautta muun muassa vuorovaikutuskoulutuksen sekä Biased thinking -koulutuksen, jossa syvennyttiin erityisesti rekrytoijien omien ennakkokäsitysten tiedostamiseen osana rekrytointiprosessia. Lisäksi järjestimme Scrum-koulutuksen, jossa paneuduttiin retrospektiivin fasilitoimiseen etänä. Toteutimme myös 360˚ Feedback -kyselyn, jossa esihenkilö teki itsearvioinnin sekä sai palautetta alaisiltaan, kollegoiltaan ja omalta esihenkilöltään.

Jokainen työntekijä pääsee osallistumaan vastuullisuuskeskusteluun Microsoft Teams -pohjaisen keskusteluryhmän, Innofactor Game Changersin, kautta. Ryhmässä herättelemme keskustelua ja jaamme ideoita vastuullisuuteen liittyen.

Vuonna 2020 Innofactor jatkoi opintojensa valmistumisvaiheessa olevien henkilöiden rekrytointia ja kouluttamista, ja palkkasi Suomessa Innofactor DigiStar -harjoittelijaohjelmaan yhdeksän henkilöä koronapandemiasta huolimatta. Vuonna 2020 Innofactor rekrytoi ja koulutti yhteensä 15 valmistumisvaiheessa olevaa opiskelijaa.

IT-ala on jatkuvassa muutoksessa ja innovatiivinen toimintaympäristö on keskeisessä roolissa organisaatioiden menestyksen kannalta. Keskitymme Innofactorilla entistä enemmän työntekijöiden potentiaalin ja strategisten kykyjen hyödyntämiseen ja annamme heille vapauden soveltaa taitojaan työtehtävissään. Järjestimme vuonna 2020 päivän mittaisen virtuaalisen hackathonin. Päivän aikana eri liiketoimintayksiköissämme työskentelevät henkilöt pääsivät luomaan uusia ja innovatiivisia Microsoft-pohjaisia ratkaisuja pohjoismaisten kollegoiden kanssa.

Innofactorin 20-vuotisjuhlavuosi inspiroi meitä vaikuttamaan myös digitaalisia ratkaisujamme pidemmälle. Lopputuloksena syntyi kampanja, jossa yhdessä työntekijöidemme kanssa toteutimme juhlavuoden aikana 20 hyvää tekoa. Esimerkkejä hyvistä teoista olivat Espoon kaupungin työllisyyspalveluille lahjoitetut näytöt, maailman kasvisruokapäivään osallistuminen sekä kajakkiplogging Espoon rannoilla.

Auttaakseen työntekijöitään palaamaan toimistolle koronaviruspandemian aikana, Innofactorin tanskalaiset kehittäjät keksivät ratkaisun. He suunnittelivat Microsoft Power Appsin avulla uuden sovelluksen, jonka kautta työntekijät voivat varata paikan toimistolta. Näin voidaan varmistaa, että toimistoihin ei tule liikaa ihmisiä ja työntekijät voivat pitää turvavälit.

Tietoturva ja tietosuoja

Innofactorin asiakkaat edellyttävät, että heidän palvelunsa ovat tietoturvallisia ja mahdollistavat EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisen toiminnan. Innofactorin johto on tunnistanut joukon kriittisiä kyber-riskiskenaarioita, joita vastaan yrityksen on suojauduttava ja on sitoutunut suojaamaan asiakkailleen, yhteistyökumppaneilleen ja itselleen kuuluvat tiedot ja tietojärjestelmät. Varmistuakseen riskejä vastaavan tietoturvan toteutumisesta, Innofactor ylläpitää ISO 27001 -standardin mukaista sertifioitua tietoturvallisuuden hallintajärjestelmää.

Toiminnassaan Innofactor on sitoutunut korkeatasoiseen tietosuojaan ja kunnioittaa henkilöstön, asiakkaiden sekä käyttäjien yksityisyyttä ja oikeuksia.

Säännöllisten sisäisten tarkastusten avulla pyrimme jatkuvasti kehittämään tietosuojaa ja tietoturvaa toiminnassamme ja prosesseissamme. Tietoturva ja tietosuoja kuuluvat pakollisina osina henkilöstön perehdyttämiskoulutukseen jatkuvan tietoturva- ja tietosuojakouluttamisen lisäksi. Innofactorin säännöllisin väliajoin kokoontuva tietoturvaryhmä ohjaa tietoturvan ja tietosuojan kehittämistä ja jalkauttamista Innofactorilla. Yhtiöllä on nimetty tietoturvapäällikkö ja tietosuojavastaava. Lisäksi yhtiön tärkeimmille henkilörekistereille on nimetty vastaavat henkilöt.

Vuonna 2020 osallistuimme Suomessa Digiturvaviikolle, jonka aikana kannustimme henkilöstöämme käyttämään yhden työtunnin digiturvallisen arjen edistämiseen.

Korruption ja lahjonnan torjunta

Innofactorin Code of Conduct -ohjeistus määrittelee yleiset periaatteet ja ohjeet, joihin velvoitamme jokaisen innofactorilaisen sekä yhteistyökumppaneidemme sitoutuvan. Järjestämme ohjeistuksesta tasaisin väliajoin koulutuksia.

Läpinäkyvä, korkeimpien eettisten standardien mukainen liiketoiminta on yhtiömme toiminnan lähtökohta. Käytämme anonyymiä Whistleblowing-ilmoituskanavaamme Code of Conductin vastaisten rikkomusten raportointiin. Kanavan ilmoitukset käsitellään aina luottamuksellisesti.

Block image

Microsoft Partner Plegde

Uskomme, että teknologialla voimme tehdä paljon hyvää. Olemme allekirjoittaneet Microsoft Partner Pledgen, jonka myötä sitoudumme panostamaan seuraavan neljän osa-alueen kehittämiseen:

  • Digitaidot
  • Monimuotoisuus
  • Eettinen tekoäly
  • Ympäristövastuullisuus

Lue lisää Partner Pledgestä täällä

Evästeet

Jotta voimme tarjota sinulle mahdollisimman hyvän käyttäjäkokemuksen, käytämme sivustollamme evästeitä. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.