Siirry suoraan sisältöön.

Vastuullisuus

Olemme vakuuttuneita siitä, että pitkäaikainen menestys perustuu vastuulliseen toimintaan. Digitaaliset ratkaisumme ovat avainasemassa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä sekä kestävän kehityksen edistämisessä.

Hero Image

Vastuullisuus

Innofactor pitää vastuullisuutta yhtenä pitkäkestoisen menestyksen kulmakivistä. Vastuullisuus ei ole vain edellytys toiminnan jatkumiselle, vaan sen kautta vastaamme myös sidosryhmiemme odotuksiin. Teknologia-alan yrityksillä on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa. IT-sektori mahdollistaa myös muiden organisaatioiden hiilijalanjäljen madaltamisen. Toimintaamme ohjaavat yhtiön Code of Conduct -ohjeistus sekä ympäristöpolitiikka, joiden lisäksi noudatamme johtavia globaaleja vastuullisuuden standardeja, kuten ILO:n työelämän perusperiaatteita ja -oikeuksia koskevaa julistusta, YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallista julistusta, YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja ICC Business Charter for Sustainable Development -periaatteita.

Innofactorin sisäistä toimintaa johdetaan määritettyjen ydinprosessien ja standardien kautta. Keskeisimpinä prosesseina vastuullisuuden osalta voidaan mainita yhtiön lakiasioita, riskienhallintaa, henkilöstöä ja resursointia koskevat prosessit, jotka säätelevät monelta osin yritysvastuun kannalta olennaisia asioita. Viitekehyksen Innofactorin toiminnalle antavat ISO 9001, ISO 27001, ISO 13485 ja AQAP-2110 -standardit, joita noudattaen eri prosessit on rakennettu.


Innofactor on sitoutunut toiminnassaan tukemaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (Sustainable Development Goals, SDGs) saavuttamista vuoteen 2030 mennessä. Olemme kartoittaneet liiketoimintamme näkökulmasta olennaisimmat tavoitteet.

Terveyttä ja hyvinvointia

IT-ala voi toimia merkittävänä tekijänä sosiaali- ja terveyspalvelujen skaalaamisessa mahdollistamalla pääsyn palveluihin mistä tahansa päätelaitteesta, ajasta ja paikasta riippumatta. Microsoft palkitsi Innofactorin Vuoden 2022 Tech for Good -kumppanina Suomessa. Valinta kohdistui erityisesti Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (HUSin) kanssa kehitettyihin terveydenhuollon ratkaisuihin, kuten erikoissairaanhoidon julkiseen verkkopalvelu Terveyskylään ja digihoitopolkujen alustaratkaisuihin.

Innofactor huolehtii työntekijöidensä hyvinvoinnista monipuolisten terveyspalveluiden kautta, ja tarjoaa esimerkiksi säännöllisiä työfysioterapeutin palveluita työergonomian parantamiseksi. Koronapandemian aikana aloitimme syksyllä 2020 Suomessa viikoittaiset työterveyshuollon järjestämät taukojumpat, jotka jatkuivat myös vuonna 2022. Lisäksi työpsykologin pitämiä itsensä johtamiseen keskittyviä luentoja tarjottiin Suomen työntekijöille. Tarjoamme myös koronarokotteen henkilöstöllemme työterveyshuollon kautta.

Sukupuolten välinen tasa-arvo

Monimuotoinen henkilöstö on Innofactorilla avainasemassa ja näemme diversiteetin olevan keskeisessä roolissa organisaation toiminta- ja uusiutumiskyvyn sekä uusien innovaatioiden syntymisen kannalta. Vuonna 2022 Helsinki Pride -viikon aikana joukko työntekijöitämme pääsi kertomaan Innofactorin sosiaalisen median kanavissa, mitä monimuotoisuus ja inklusiivisuus heille merkitsevät.

Toteutamme vuosittain esihenkilöillemme 360°- arvioinnin, joka perustuu esihenkilöiden itsearvioon sekä tiimiläisiltä, kollegoilta ja esihenkilöltä saatuun palautteeseen. Osana tätä palauteenantokierrosta kysymme esihenkilöiden kykyä hyödyntää monimuotoisuutta työyhteisössä. Vuoden 2022 osalta tämä oli alue, jolla olimme kehittyneet eniten vuoden aikana ja se oli yksi esihenkilöidemme kärkikompetensseista.

Vanhempainvapaat ovat myös keskeinen osa tasa-arvoa. Innofactorin yrityskohtaisessa työehtosopimuksessa raskausvapaan jälkeisen vanhempainvapaajakson ensimmäiset 36 päivää korvataan palkallisena tasaarvoisesti myös ei-synnyttävälle vanhemmalle.

Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Edistämme osaltamme talouskasvua teknologian uudistamisen ja innovaatioiden avulla. Toimenpiteemme nuorten työllistämiseksi tukevat tätä tavoitetta merkittävästi. Koronapandemian aikana panostimme työntekijöidemme etätyömahdollisuuksiin entistä enemmän sekä pyrimme tarjoamaan uusia työpaikkoja vaikeista ajoista huolimatta. Palkkasimme Pohjoismaissa yhteensä yli 30 vastavalmistunutta tai opintojensa loppuvaiheessa olevaa henkilöä toukokuussa 2022 alkaneeseen DigiStar-ohjelmaan.

Osallistuimme Suomessa loppuvuonna 2022 Elinkeinoelämän keskusliiton Hyvä yritys -kampanjaan, jonka tavoitteena oli kertoa yritysten merkityksestä suomalaisen hyvinvoinnin varmistajana sekä esimerkiksi innovaatiotoiminnan merkityksestä.


 

Ympäristövastuu

IT-alalla toimivana organisaationa Innofactorilla on ainutlaatuinen mahdollisuus olla osa ratkaisua ympäristöhaittojen minimoinnissa. Asiakasorganisaatioille toimittamamme digitaaliset ratkaisut ovat tärkeässä asemassa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja siihen sopeutumisessa. Manuaalisten prosessien digitalisointi ja digitaalinen terveydenhuolto ovat esimerkkejä ratkaisuista, joiden kautta Innofactor edistää asiakkaidensa sekä heidän kauttaan koko yhteiskunnan kestävää kehitystä.

Ympäristöpolitiikkamme ohjaa niitä toimenpiteitä, joilla pyrimme vähentämään ympäristölle aiheuttamaamme kuormitusta ja vastaamaan ilmastonmuutoksesta aiheutuviin haasteisiin. Ympäristöpolitiikassa määrittelemme periaatteet, joita noudatamme aina sekä omassa toiminnassamme että asiakkaille toteuttamiemme ratkaisujen toimituksessa. Innofactorin ympäristöpolitiikan periaatteisiin kuuluvat jatkuva kehitys, ennaltaehkäisevien toimintojen kehittäminen ja muuttuvaan toimintaympäristöön reagoiminen proaktiivisesti. Innofactor noudattaa kaikkia sovellettavia lakeja ja asetuksia sekä vaatii omilta kumppaneiltaan ja toimittajiltaan samaa. Ympäristöpolitiikka koskee koko Innofactor-konsernia ja se on luettavissa verkkosivuillamme.

 

Yrityksen hiilijalanjälki

Vuonna 2022 laskimme ensimmäistä kertaa Innofactor-konsernin hiilijalanjäljen. Laskenta sisälsi toimipisteidemme sähköstä ja lämmityksestä aiheutuneet päästöt (Scope 2), yrityksemme vuokraamista autoista aiheutuneet päästöt (Scope 1) sekä oleellisimmat Scope 3 -päästöt. Scope 3:een sisältyi autolla ajetut liikematkat, lennot, hotelliyöt, tietokone- ja puhelinhankinnat sekä toimipisteidemme vedenkulutus. Vuoden 2021 hiilijalanjälki oli kokonaisuudessaan 288,7 CO2e tonnia. Kompensoimme kaikki lasketut päästöt sertifioituihin kansainvälisiin hankkeisiin, jonka myötä Innofactor on hiilineutraali vuodesta 2021 alkaen.

Vuoden 2022 kokonaishiilijalanjälki oli 383,3 CO2e tonnia. Laskenta sisälsi samat päästölähteet kuin vuonna 2021. Päästöjen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna johtui liikematkustamisen moninkertaistumisesta, sillä koronapandemian aikana se oli minimissä eikä esimerkiksi vuosittaista henkilöstötapahtumaa, InSpiritiä, järjestetty. Tämän vuoksi lentojen ja hotelliöiden määrä kasvoi huomattavasti. Laskennan mukaan lämmitys on isoin päästölähteemme, kun taas uusiutuva sähkö on jo monissa toimipisteissämme käytössä. Tavoitteemme on vähentää päästöjen ja siten myös kompensaation määrää joka vuosi. Ensimmäisenä toimenpiteenä pyrimme lisäämään uusiutuvan energian käytön määrää toimipisteissämme.

 

Kokonaishiilijalanjälki 2022:

Resurssit CO2e Osuus
Lämmitys 174,9 45,6%
Lennot 96,4 25,2%
Tietokoneet ja puhelimet 43,2 11,3%
Liikematkat autolla 32,4 8,5%
Hotelliyöt 14,4 3,8%
Omat autot 11,4 3,0%
Sähkö 9,4 2,5%
Vesi 1,2 0,3%

Pyrimme tunnistamaan aktiivisesti lisää energiansäästömahdollisuuksia organisaatiossamme. Sähkö- ja hybridiautojen yleistyessä huomasimme myös Espoon Campuksella tarpeen latauspaikoille. Asensimme keväällä 2020 yhdessä vuokranantajamme kanssa ensimmäiset latauspisteet ja niiden määrää kasvatettiin oleellisesti hiljattain. Latauspisteet ovat työntekijöidemme käytössä.

Innofactorilla on tietokoneiden elinkaaren pidentämiseen tähtäävä politiikka. Tietokoneiden uusinnassa otetaan huomioon työntekijän käyttötarpeet sekä mahdollisuus päivittää vanhaa konetta.

Kierrätämme toimistoissamme normaalisti kaikki kierrätettävät materiaalit kuten pahvin, orgaanisen jätteen, metallin, muovin ja lasin. Elektroniikkajätteemme kierrätetään Kuusakoski Recyclingin toimesta.

Etätyö on olennainen osa modernin digitaalisen organisaation toimintaa ja vuonna 2020 globaali pandemia ajoi suuren osan organisaatioista laajamittaiseen etätyöhön sekä kiihdytti organisaatioiden digitaalista transformaatiota. Tarjoamme työntekijöillemme hyvät mahdollisuudet paikkariippumattomaan työhön. Microsoft Teamsin käyttö kokoustyökaluna tuo lisäarvoa sekä Innofactorin että sen asiakkaiden toimintaan.

Innofactorilaiset toteuttivat tiimeissä myös erilaisia vastuullisuustekoja vuoden mittaan. Suomessa osallistuimme Kilometrikisaan ja Punaisen Ristin Ketjureaktiokeräykseen, jossa jokaisesta poljetusta 25 kilometristä lahjoitimme yhden euron avustustyöhön, jolla autetaan ihmisiä sopeutumaan ja varautumaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin.

Sosiaalinen vastuu

#PeopleFirst-teeman mukaisesti laitamme ihmiset edelle kaikessa, mitä teemme. Tähän sisältyy niin toimintamme keskiössä olevat asiakkaat kuin henkilöstömme ja sen hyvinvointiin ja kehittymiseen panostaminen.

Vuonna 2022 panostimme entistä monipuolisemmin esihenkilötoimintaan. Olemme keskittyneet pohjoismaisen esihenkilöyhteisön rakentamiseen, jonka tarkoituksena on luoda yhtenäinen johtamiskulttuuri ja käytännöt. Osana tätä järjestimme esihenkilöille Innofactor Akatemian kautta muun muassa valmentavaan johtajuuteen keskittyvän koulutuksen. Haluamme tarjota esihenkilöillemme mahdollisimman hyvät työkalut asiantuntijoidemme tukemiseen ja valmentamiseen. Toteutimme myös 360˚-arvioinnin, jossa esihenkilöt tekivät itsearvioinnin sekä saivat palautetta alaisiltaan, kollegoiltaan ja omalta esihenkilöltään. Kyselyn tulosten perusteella esihenkilöt pystyvät kehittämään omaa toimintaansa ja johtamista. 360-palautteen perusteella Innofactorin esihenkilöiden keskeisimpiä vahvuuksia ovat esimerkiksi muiden innostaminen ja parempaan suoritukseen tukeminen sekä muiden mielipiteiden huomioiminen.

Vuonna 2022 Innofactor jatkoi opintojensa valmistumisvaiheessa olevien henkilöiden rekrytointia ja kouluttamista, ja palkkasi Pohjoismaissa Innofactor DigiStar -harjoittelijaohjelmaan yli 30 henkilöä. Vuonna 2022 Innofactor rekrytoi ja koulutti yhteensä 37 valmistumisvaiheessa olevaa opiskelijaa.

IT-ala on jatkuvassa muutoksessa ja innovatiivinen toimintaympäristö on keskeisessä roolissa organisaatioiden menestyksen kannalta. Keskitymme Innofactorilla entistä enemmän työntekijöiden potentiaalin ja strategisten kykyjen hyödyntämiseen ja annamme heille vapauden soveltaa taitojaan työtehtävissään. Itseohjautuvuus on ollut strateginen valinta, jossa vastuuta ja vapautta jalkautetaan vahvasti tiimitasolle. Tämä antaa tiimeille mahdollisuuden muuttaa maailmaa ja innovoida asiakkaan kanssa.

Teimme vuoden 2022 aikana kaksi lahjoitusta Unicefille tukeaksemme lapsia Ukrainassa. Ensimmäisellä kerralla koko henkilöstöllämme oli mahdollisuus osallistua keräykseen omalla lahjoituksellaan ja toisella kerralla henkilöstömme valitsi Unicefin joululahjoituksemme kohteeksi. Lisäksi tiimeillämme oli mahdollisuus käyttää loppuvuodesta 2022 työaikaa vapaaehtoistyöhön. Yksi tiimeistä auttoi muun muassa Ukrainasta tulleille pakolaisille suunnatun ruokatarvikejaon parissa.

 

Tietoturva ja tietosuoja

Innofactorin asiakkaat edellyttävät, että heidän palvelunsa ovat tietoturvallisia ja mahdollistavat EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisen toiminnan. Innofactorin johto on tunnistanut joukon kriittisiä kyberriskiskenaarioita, joita vastaan yrityksen on suojauduttava ja on sitoutunut suojaamaan asiakkailleen, yhteistyökumppaneilleen ja itselleen kuuluvat tiedot ja tietojärjestelmät. Varmistuakseen riskejä vastaavan tietoturvan toteutumisesta, Innofactor ylläpitää ISO 27001 -standardin mukaista sertifioitua tietoturvallisuuden hallintajärjestelmää. 

Toiminnassaan Innofactor on sitoutunut korkeatasoiseen tietosuojaan ja kunnioittaa henkilöstön, asiakkaiden sekä käyttäjien yksityisyyttä ja oikeuksia. Säännöllisten sisäisten tarkastusten ja tietoturvan jatkuvan kehittämisen avulla pyrimme kehittämään tietosuojaa ja tietoturvaa toiminnassamme ja prosesseissamme. Tietoturva ja tietosuoja kuuluvat pakollisina osina henkilöstön perehdyttämiskoulutukseen jatkuvan tietoturva- ja tietosuojakouluttamisen lisäksi. Innofactorin säännöllisin väliajoin kokoontuva tietoturvaryhmä ohjaa tietoturvan ja tietosuojan kehittämistä ja jalkauttamista Innofactorilla. Yhtiöllä on nimetty tietoturvapäällikkö ja tietosuojavastaava. Lisäksi yhtiön tärkeimmille henkilörekistereille on nimetty vastaavat henkilöt.

 

Korruption ja lahjonnan torjunta

Innofactorin Code of Conduct -ohjeistus määrittelee yleiset periaatteet ja ohjeet, joihin velvoitamme jokaisen innofactorilaisen sekä yhteistyökumppaneidemme sitoutuvan. Järjestämme ohjeistuksesta tasaisin väliajoin koulutuksia.

Läpinäkyvä, korkeimpien eettisten standardien mukainen liiketoiminta on yhtiömme toiminnan lähtökohta. Käytämme anonyymiä Whistleblowing-ilmoituskanavaamme Code of Conductin vastaisten rikkomusten raportointiin. Kanavan ilmoitukset käsitellään aina luottamuksellisesti.

Microsoft Partner Plegde

Uskomme, että teknologialla voimme tehdä paljon hyvää. Olemme allekirjoittaneet Microsoft Partner Pledgen, jonka myötä sitoudumme panostamaan seuraavan neljän osa-alueen kehittämiseen:

  • Digitaidot
  • Monimuotoisuus
  • Eettinen tekoäly
  • Ympäristövastuullisuus

Lue lisää Partner Pledgestä täällä