Vastuullisuus

Olemme vakuuttuneita siitä, että pitkäaikainen menestys perustuu vastuulliseen toimintaan. Digitaaliset ratkaisumme ovat avainasemassa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä sekä kestävän kehityksen edistämisessä.

Vastuullisuus

Innofactor on vakuuttunut, että yhtiön pitkäaikainen menestys perustuu vastuulliseen toimintaan. Digitaaliset ratkaisumme ovat avainasemassa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä sekä kestävän kehityksen edistämisessä. Toimintaamme ohjaavat yhtiön Code of Conduct -ohjeistus sekä ympäristöpolitiikka, joiden lisäksi noudatamme johtavia globaaleja vastuullisuuden standardeja, kuten ILO:n työelämän perusperiaatteita ja -oikeuksia koskevaa julistusta, YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallista julistusta, YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja ICC Business Charter for Sustainable Development -periaatteita.

Innofactorin sisäistä toimintaa johdetaan määritettyjen ydinprosessien ja standardien kautta. Keskeisimpinä prosesseina vastuullisuuden osalta voidaan mainita yhtiön lakiasioita, riskienhallintaa ja henkilöstöä koskevat prosessit, jotka säätelevät monelta osin yritysvastuun kannalta olennaisia asioita. Viitekehyksen Innofactorin toiminnalle antavat ISO 9001, ISO 27001, ISO 13485 ja AQAP-2110 -standardit, joita noudattaen eri prosessit on rakennettu.

Innofactor kartoitti vuonna 2018 henkilöstönsä ajatuksia olennaisista vastuullisuusteemoista kyselyn muodossa. Olennaisiksi teemoiksi yhtiön Suomen henkilöstölle osoittautuivat asiakasorganisaatioidemme kestävän kasvun edistäminen ratkaisujemme avulla, vähähiilisyyden edistäminen toiminnoissamme, kierrätyksen kehittäminen toimistoissamme sekä vastuullisuuden merkityksen painottaminen viestinnässämme.


Innofactor on sitoutunut toiminnassaan tukemaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (Sustainable Development Goals, SDGs) saavuttamista vuoteen 2030 mennessä. Olemme kartoittaneet liiketoimintamme näkökulmasta olennaisimmat tavoitteet.

Terveyttä ja hyvinvointia

IT-ala voi toimia merkittävänä tekijänä sosiaali- ja terveyspalvelujen skaalaamisessa mahdollistamalla pääsyn palveluihin mistä tahansa päätelaitteesta, ajasta ja paikasta riippumatta. Innofactor on mukana Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (HUS) koordinoimassa kansallisessa Virtuaalisairaala-hankkeessa, jonka osana olemme olleet päävastuussa toteuttamassa ainutlaatuista Terveyskylä-konseptia. Terveyskylä mahdollistaa potilaiden etäpalvelun mobiililaitteen kautta ja tuo näin esimerkiksi erikoissairaanhoidon palvelut "lähipalveluiksi" 24/7.

Innofactor huolehtii työntekijöidensä hyvinvoinnista terveyspalveluiden kautta, ja tarjoaa säännöllisiä työfysioterapeutin palveluita työergonomian parantamiseksi.

Sukupuolten välinen tasa-arvo

Monimuotoinen henkilöstö on Innofactorilla avainasemassa, ja näemme diversiteetin olevan keskeisessä roolissa organisaation toiminta- ja uusiutumiskyvyn sekä uusien innovaatioiden syntymisen kannalta. Yksi aiheista, joita haluamme aktiivisesti edistää monimuotoisuuden saralla, on naisten työllistäminen ICT-alalle. Jäsenyytemme Women in Tech -organisaatioverkostossa jatkui vuonna 2018. Women in Techin tavoitteena on innostaa lisää naisia teknologia-alalle ja herättää keskustelua opiskeluun, ammattiin ja uraan liittyvistä valinnoista.

Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Edistämme osaltamme talouskasvua teknologian uudistamisen ja innovaatioiden avulla. Toimenpiteemme nuorten työllistämiseksi tukevat tätä tavoitetta merkittävästi.


Ympäristövastuu

IT-alalla toimivana organisaationa Innofactorilla on ainutlaatuinen mahdollisuus olla osa ratkaisua ympäristöhaittojen minimoinnissa. Asiakasorganisaatioille toimittamamme digitaaliset ratkaisut ovat tärkeässä asemassa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja siihen sopeutumisessa. Manuaalisten prosessien digitalisointi ja digitaalinen terveydenhuolto ovat esimerkkejä ratkaisuista, joiden kautta Innofactor voi edistää asiakkaidensa sekä heidän kauttaan koko yhteiskunnan kestävää kehitystä.

Ympäristövaikutustemme parantamista ohjaa ympäristöpolitiikkamme, joka arvioidaan seuraavan kerran vuonna 2019. Ympäristöpolitiikassa määrittelemme periaatteet, joita noudatamme aina sekä omassa toiminnassamme että asiakkaille toteuttamiemme ratkaisujen toimituksessa. Ympäristöpolitiikka koskee koko Innofactor-konsernia.

Toteutamme loppuvuodesta 2019 energiatehokkuuslain vaatiman suurten yritysten energiakatselmuksen, jolloin kartoitamme lisää uusia energiansäästömahdollisuuksia.

Toteuttamamme vastuullisuuskyselyn vastausten pohjalta kehitimme pääkonttorimme Espoon Campuksen kierrätysmahdollisuuksia. Muu elektroniikkajätteemme kierrätetään Kuusakoski Recyclingin toimesta. Vuonna 2018 kartoitimme mahdollisuuksia lahjoituksiin, ja toimitimme erän kannettavia tietokoneita Hope ry:lle sekä Leppävaaran työ- ja oppimiskeskukselle. Päätimme myös tukea Itämeren suojelemista John Nurminen -säätiön kautta joulumuistamisten sijaan.

Etätyö on olennainen osa modernin digitaalisen organisaation toimintaa. Tarjoamme työntekijöillemme hyvät mahdollisuudet työnkuvasta riippuen paikkariippumattomaan työhön, minkä huomaa myös kasvaneesta Microsoft Teams -tapaamisten määrästä. Vuonna 2018 Teams-tapaamisia järjestettiin lähes 10 000, vaikka työkalu otettiin täysimuotoisesti käyttöön vasta kesän 2018 jälkeen. Teamsin käyttö kokoustyökaluna tuo lisäarvoa sekä Innofactorin että sen asiakkaiden toimintaan.

 

Sosiaalinen vastuu

Innofactor toteutti suuria muutoksia vuonna 2018, kun sen Suomen yhtiöissä siirryttiin itseohjautuviin tiimeihin. Uudistuksen tarkoituksena on ollut vähentää organisaatiotasoja, nopeuttaa päätöksentekoa ja näin lisätä henkilöstötyytyväisyyttä. Organisaatiomuutoksen osalta halusimme vahvistaa tiimien asemaa ja mahdollistaa esimiesten keskittymisen laadukkaaseen henkilöesimiestyöhön.

Olemme vuonna 2018 keskittyneet kouluttamaan Innofactorin esimiehiä kaikissa toimintamaissamme. Kolmiosainen valmennus keskittyi monipuolisesti esimiestyön eri osa-alueisiin, aina itsensä johtamisesta tiimin johtamiseen ja coachaukseen.

Osana vastuullisuuden merkityksen painottamista ja avaamista toteutimme Espoon Campuksella henkilöstölle suunnatun ulkoisen kouluttajan toteuttaman vastuullisuuskoulutuksen. Koulutuksessa työntekijämme oppivat lisää kestävästä kehityksestä ja siitä, miten voimme Innofactorilla edistää vastuullista toimintaa esimerkiksi ratkaisujemme kautta. Kasvaneen kiinnostuksen myötä loimme työntekijöillemme Microsoft Teams -pohjaisen keskusteluryhmän, Innofactor Game Changersin, jossa jokainen työntekijä voi osallistua vastuullisuuskeskusteluun ja jakaa omia ideoitaan aiheeseen liittyen.

Vuoden 2018 aikana olemme järjestäneet henkilöstöllemme useita vastuullisuuteen liittyviä kampanjoita. Yksi kampanjoistamme liittyi syyskuussa järjestettävään Liikkujan viikkoon, joka on Euroopan laajuinen teemaviikko fiksumman liikkumisen puolesta. Haastoimme työntekijämme tulemaan viikon ajan toimistolle vähähiilisellä tavalla ja herätimme heitä pohtimaan tapoja kestävämpään työmatkustamiseen.

Nuorten innostaminen tekniikan alalle on tärkeää, ja haluamme olla mukana ohjaamassa lisää nuoria paikkaamaan IT-alan osaajavajetta. Innofactorin perhepäivillä järjestimme elektroniikkarakentelua ja koodausta -työpajan, johon työntekijöidemme lapset saivat tulla mukaan innostumaan ja oppimaan lisää koodauksesta. Työpaja keräsi paljon kiinnostusta, ja kartoitamme mahdollisuutta järjestää pajoja uudelleen myös vuonna 2019.

Olemme jatkaneet nuorten rekrytoimista Young Talent -ohjelman kautta, ja työllistimme yhteensä 21 nuorta osaajaa vuonna 2018. Nuoret sijoittuivat rekrytointiohjelman kautta laajasti eri tehtäviin.

IT-ala on jatkuvassa muutoksessa ja innovatiivinen toimintaympäristö on keskeisessä roolissa organisaatioiden menestyksen kannalta. Keskitymme Innofactorilla entistä enemmän työntekijöiden potentiaalin ja strategisten kykyjen hyödyntämiseen, ja annamme heille vapauden soveltaa taitojaan työtehtävissään. Osana innovaatiokulttuurin vahvistamista, järjestimme päivän mittaisen sisäisen hackathonin, Innothonin, jossa tiimit saivat ideoida uuden palvelun tai ratkaista oikean asiakashaasteen. Innothon sai paljon positiivista palautetta ja kasvatti innovatiivisuutta edistävää kulttuuria organisaatiossamme entisestään.

 

Tietoturva ja tietosuoja

Innofactorin asiakkaat edellyttävät, että heidän palvelunsa ovat tietoturvallisia ja mahdollistavat EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisen toiminnan. Innofactorin johto on tunnistanut joukon kriittisiä kyberriskiskenaarioita, joita vastaan yrityksen on suojauduttava, ja on sitoutunut suojaamaan asiakkailleen, yhteistyökumppaneilleen ja itselleen kuuluvat tiedot ja tietojärjestelmät. Varmistuakseen riskejä vastaavan tietoturvan toteutumisesta, Innofactor ylläpitää ISO 27001 -standardin mukaista sertifioitua tietoturvallisuuden hallintajärjestelmää.

Toiminnassaan Innofactor on sitoutunut hyvään tietosuojan tasoon ja kunnioittaa henkilöstön, asiakkaiden ja käyttäjien yksityisyyttä ja oikeuksia. Innofactor on vuoden 2018 aikana solminut lukuisia sopimuksia henkilötietojen käsittelystä asiakkaidensa ja alihankkijoidensa kanssa varmistaakseen, että henkilötietojen käsittely on lain mukaista.

Säännöllisten sisäisten tarkastusten avulla pyrimme jatkuvasti kehittämään tietosuojaa ja tietoturvaa toiminnassamme ja prosesseissamme. Tietoturva ja tietosuoja kuuluvat pakollisina osina henkilöstön perehdyttämiskoulutukseen ja vuonna 2018 tietosuojavastaavamme järjesti erillisen koulutuksen GDPR:n periaatteista ja yksilön oikeuksista. Tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvät prosessit ja ohjeistukset kuuluvat Innofactorin tietoturvajohtajalle, joka toimii myös yhtiön tietosuojavastaavana. Tietosuojavastaava raportoi suoraan toimitusjohtajalle. Lisäksi yhtiön tärkeimmille henkilörekistereille on nimetty vastaavat henkilöt.

 

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen, korruption ja lahjonnan torjunta

Innofactorin Code of Conduct -ohjeistus määrittelee yleiset periaatteet ja ohjeet, joihin velvoitamme jokaisen innofactorilaisen sekä yhteistyökumppaneidemme sitoutuvan. Järjestämme ohjeistuksesta tasaisin väliajoin koulutuksia kaikissa toimipisteissämme.

Läpinäkyvä, korkeimpien eettisten standardien mukainen liiketoiminta on yhtiömme toiminnan lähtökohta. Käytämme anonyymiä whistleblowing-ilmoituskanavaamme Code of Conductin vastaisten rikkomusten raportointiin. Kanava on auki henkilöstöllemme sekä muille Innofactorin sidosryhmille ja ilmoitukset käsitellään aina luottamuksellisesti.

Jotta voimme tarjota sinulle mahdollisimman hyvän käyttäjäkokemuksen, käytämme sivustollamme evästeitä. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.