Siirry suoraan sisältöön.

Vastuullisuus

Olemme vakuuttuneita siitä, että pitkäaikainen menestys perustuu vastuulliseen toimintaan. Digitaaliset ratkaisumme ovat avainasemassa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä sekä kestävän kehityksen edistämisessä.

Hero Image

Vastuullisuus

Innofactor pitää vastuullisuutta yhtenä pitkäkestoisen menestyksen kulmakivistä. Vastuullisuus ei ole vain edellytys toiminnan jatkumiselle, vaan sen kautta vastaamme myös sidosryhmiemme odotuksiin. Teknologia-alan yrityksillä on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa. IT-sektori mahdollistaa myös muiden organisaatioiden hiilijalanjäljen madaltamisen. Toimintaamme ohjaavat yhtiön Code of Conduct -ohjeistus sekä ympäristöpolitiikka, joiden lisäksi noudatamme johtavia globaaleja vastuullisuuden standardeja, kuten ILO:n työelämän perusperiaatteita ja -oikeuksia koskevaa julistusta, YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallista julistusta, YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja ICC Business Charter for Sustainable Development -periaatteita.

Innofactorin sisäistä toimintaa johdetaan määritettyjen ydinprosessien ja standardien kautta. Keskeisimpinä prosesseina vastuullisuuden osalta voidaan mainita yhtiön lakiasioita, riskienhallintaa, henkilöstöä ja resursointia koskevat prosessit, jotka säätelevät monelta osin yritysvastuun kannalta olennaisia asioita. Viitekehyksen Innofactorin toiminnalle antavat ISO 9001, ISO 27001, ISO 13485 ja AQAP-2110 -standardit, joita noudattaen eri prosessit on rakennettu.


Innofactor on sitoutunut toiminnassaan tukemaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (Sustainable Development Goals, SDGs) saavuttamista vuoteen 2030 mennessä. Olemme kartoittaneet liiketoimintamme näkökulmasta olennaisimmat tavoitteet.

Terveyttä ja hyvinvointia

Järjestimme syksyllä 2023 työntekijöillemme hyvinvointipäivän yhteistyössä Mehiläisen kanssa Espoon Campuksella. Hyvinvointipäivä sisälsi mahdollisuuden kehonkoostumusmittaukseen, verenpainemittaukseen sekä puristusvoiman mittaukseen. Tämän lisäksi työterveysfysioterapeutti kiersi Espoon Campuksella ja auttoi työpisteiden ergonomian kanssa muokkaamalla jokaisen halukkaan työpistettä heidän omaan ergonomiaansa sopivaksi. Lisäksi tarjolla oli terveellistä purtavaa.

Innofactor huolehtii työntekijöidensä hyvinvoinnista monipuolisten terveyspalveluiden kautta ja tarjoaa esimerkiksi säännöllisiä työfysioterapeutin palveluita työergonomian parantamiseksi. Tarjoamme influenssarokotteen henkilöstöllemme työterveyshuollon kautta.

Sukupuolten välinen tasa-arvo

Monimuotoinen henkilöstö on Innofactorilla avainasemassa, ja näemme diversiteetin olevan keskeisessä roolissa organisaation toiminta- ja uusiutumiskyvyn sekä uusien innovaatioiden syntymisen kannalta.

Haluamme tarjota tasa-arvoisen työkulttuurin, jossa kaikkia kunnioitetaan ja jokaisella on yhdenvertaiset mahdollisuudet sukupuolesta, iästä, seksuaalisesta tai sukupuolisesta suuntautumisesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä riippumatta. Rekrytointitilanteissa kaikki pätevät hakijat ovat tervetulleita, ja heillä on yhdenvertaiset mahdollisuudet tulla valituksi. Toivomme hakemuksia eri sukupuolilta ja eri-ikäisiltä henkilöiltä avoimiin tehtäviin, emmekä kysykään sukupuolta tai ikää rekrytointiprosessin aikana. Tarjoamme molemmille sukupuolille tasapuolisesti mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen ja kouluttautumiseen.

Vanhempainvapaat ovat myös keskeinen osa tasa-arvoa. Innofactorin yrityskohtaisessa työehtosopimuksessa raskausvapaan jälkeisen vanhempainvapaajakson ensimmäiset 36 päivää korvataan palkallisena tasa-arvoisesti myös ei-synnyttävälle vanhemmalle.

Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

 

Edistämme osaltamme talouskasvua teknologian uudistamisen ja innovaatioiden avulla. Toimenpiteemme nuorten työllistämiseksi tukevat tätä tavoitetta merkittävästi. Koronapandemian aikana panostimme työntekijöidemme etätyömahdollisuuksiin entistä enemmän sekä pyrimme tarjoamaan uusia työpaikkoja vaikeista ajoista huolimatta. Palkkasimme Pohjoismaissa yhteensä 31 vastavalmistunutta tai opintojensa loppuvaiheessa olevaa henkilöä DigiStar-ohjelmaan vuoden 2023 aikana.

 

Ympäristövastuu

IT-alalla toimivana organisaationa Innofactorilla on ainutlaatuinen mahdollisuus olla osa ratkaisua ympäristöhaittojen minimoinnissa. Asiakasorganisaatioille toimittamamme digitaaliset ratkaisut ovat tärkeässä asemassa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja siihen sopeutumisessa. Manuaalisten prosessien digitalisointi ja digitaalinen terveydenhuolto ovat esimerkkejä ratkaisuista, joiden kautta Innofactor edistää asiakkaidensa sekä heidän kauttaan koko yhteiskunnan kestävää kehitystä.

Ympäristöpolitiikkamme ohjaa niitä toimenpiteitä, joilla pyrimme vähentämään ympäristölle aiheuttamaamme kuormitusta ja vastaamaan ilmastonmuutoksesta aiheutuviin haasteisiin. Ympäristöpolitiikassa määrittelemme periaatteet, joita noudatamme aina sekä omassa toiminnassamme että asiakkaille toteuttamiemme ratkaisujen toimituksessa. Innofactorin ympäristöpolitiikan periaatteisiin kuuluvat jatkuva kehitys, ennaltaehkäisevien toimintojen kehittäminen ja muuttuvaan toimintaympäristöön reagoiminen proaktiivisesti. Innofactor noudattaa kaikkia sovellettavia lakeja ja asetuksia sekä vaatii omilta kumppaneiltaan ja toimittajiltaan samaa. Ympäristöpolitiikka koskee koko Innofactor-konsernia, ja se on luettavissa verkkosivuillamme.

 

Yrityksen hiilijalanjälki

Innofactor-konsernin vuoden 2023 kokonaishiilijalanjälki oli 387,4 CO2e-tonnia. Laskenta sisälsi toimipisteidemme sähköstä ja lämmityksestä aiheutuneet päästöt (Scope 2), yrityksemme vuokraamista autoista aiheutuneet päästöt (Scope 1) sekä oleellisimmat Scope 3 -päästöt. Scope 3:een sisältyivät autolla ajetut liikematkat, lennot, hotelliyöt, tietokone- ja puhelinhankinnat sekä toimipisteidemme vedenkulutus. Laskennassa ei ollut mukana työntekijöiden töihin matkustamisesta syntyviä päästöjä, joista on tehty erillinen arvio.

Vuoden 2023 kokonaishiilijalanjälki kasvoi edellisvuodesta 2022 noin prosentin, mikä johtui pääasiassa liikematkojen ja lentojen määrän kasvusta. Samaan aikaan hankittujen tietokoneiden ja puhelinten määrä kuitenkin laski. Vuoden 2021 merkittävä ero vuosiin 2022 ja 2023 selittyvät koronarajoituksista johtuneesta erittäin vähäisestä liikematkustamisesta.

Resurssit tCO2e Osuus
Lämmitys 176,6 46 %
Lennot 111,5 29 %
Tietokoneet ja puhelimet 22,3 6 %
Liikematkat autolla 38,4 10 %
Hotelliyöt 16,8 4 %
Omat autot 9,4 2 %
Sähkö 11,2 3 %
Vesi 1,6 0 %

Innofactorilla on tietokoneiden elinkaaren pidentämiseen tähtäävä politiikka. Tietokoneiden uusinnassa otetaan huomioon työntekijän käyttötarpeet sekä mahdollisuus päivittää vanhaa konetta.

Kierrätämme toimistoissamme normaalisti kaikki kierrätettävät materiaalit, kuten pahvin, orgaanisen jätteen, metallin, muovin ja lasin. Elektroniikkajätteemme kierrättää Kuusakoski Recycling.

Etätyö on olennainen osa modernin digitaalisen organisaation toimintaa. Tarjoamme työntekijöillemme hyvät mahdollisuudet paikkariippumattomaan työhön. Microsoft Teamsin käyttö kokoustyökaluna tuo lisäarvoa sekä Innofactorin että sen asiakkaiden toimintaan.

Vuoden 2023 aikana teimme laajan sidosryhmäkyselyn vastuullisuustyöstämme. Kyselyn yhteydessä teimme lahjoituksen John Nurmisen säätiölle pelastaaksemme palan Itämerta Espoon Campuksen edustalta.

Sosiaalinen vastuu

#PeopleFirst-teeman mukaisesti laitamme ihmiset edelle kaikessa, mitä teemme. Tähän sisältyy niin toimintamme keskiössä olevat asiakkaat kuin henkilöstömme ja heidän hyvinvointiinsa ja kehittämiseensä panostaminen. #BeTheRealYou-teemamme puolestaan kannustaa aitouteen, rohkeuteen, diversiteettiin ja mahdollisuuteen olla oma itsensä töissä.

Vuonna 2023 uudistimme henkilöstötyytyväisyyskyselyämme isosti tukemaan hyvää johtajuutta ja toimintamme kehittämistä. Uusi kysely on pulssityyppinen kysely, jossa henkilöstö vastaa kuuteen vaihtuvaan kysymykseen viikoittain. Keskeisiä teemoja kyselyssä ovat esimerkiksi johtaminen, työn merkityksellisyys, tyytyväisyys omaan työhön, kehitysmahdollisuudet, tiimihenki ja sitoutuminen. Innofactorilla henkilöstötyytyväisyys on hyvällä tasolla. Uusi henkilöstötyytyväisyyskysely mahdollistaa myös anonyymin viestittelyn vastaajan ja tämän esihenkilön tai henkilöstöhallinnon välillä. Saimme vuoden 2023 aikana 1 360 kommenttia ja kysymystä henkilöstöltämme, mikä kuvaa hyvin avointa ja osallistuvaa kulttuuria. Työntekijöiden ääni on tärkeä osa toimintamme kehittämistä.

Innofactorilla on nollatoleranssi kiusaamiselle ja häirinnälle. Kysymme myös häirinnästä ja kiusaamisesta henkilöstötyytyväisyyskyselyssämme ja suoriudumme näillä osa-alueilla selkeästi paremmin kuin IT-alan verrokkiryhmä.

Haluamme omalta osaltamme edistää tasa-arvoa ja diversiteettiä IT-alalla. Vuonna 2023 Innofactor jatkoi opintojensa valmistumisvaiheessa olevien henkilöiden rekrytointia ja kouluttamista palkkaamalla Pohjoismaissa Innofactor DigiStar -harjoittelijaohjelmaan uransa alkuvaiheessa olevia osaajia. Vuonna 2023 Innofactor rekrytoi ja koulutti yli 40 valmistumisvaiheessa olevaa opiskelijaa. Rekrytointiprosessissamme emme kysy hakijoiden ikää tai sukupuolta. Lisäksi kannustamme työntekijöitämme olemaan oma itsensä ja mahdollistamme töiden joustavan teon ja järjestelyn kaikissa elämäntilanteissa.

Panostamme monipuolisesti esihenkilötoimintaan. Olemme keskittyneet pohjoismaisen esihenkilöyhteisön rakentamiseen, jonka tarkoituksena on luoda yhtenäinen johtamiskulttuuri ja käytännöt. Haluamme tarjota esihenkilöillemme mahdollisimman hyvät työkalut asiantuntijoidemme tukemiseen ja valmentamiseen. Tätä on vuonna 2023 tukenut uusi henkilöstötyytyväisyyskyselymme.

IT-ala on jatkuvassa muutoksessa, ja innovatiivinen toimintaympäristö on keskeisessä roolissa organisaatioiden menestyksen kannalta. Keskitymme Innofactorilla entistä enemmän työntekijöiden potentiaalin ja strategisten kykyjen hyödyntämiseen ja annamme heille vapauden soveltaa taitojaan työtehtävissään. Itseohjautuvuus on ollut strateginen valinta, jossa vastuuta ja vapautta jalkautetaan vahvasti tiimitasolle. Tämä antaa tiimeille mahdollisuuden muuttaa maailmaa ja innovoida asiakkaan kanssa.

Henkilöstömme valitsi Unicefin vuoden 2023 joululahjoituksemme kohteeksi. Lahjoituksella tuimme lapsia Ukrainassa. Lisäksi tiimeillämme on mahdollisuus käyttää työaikaa vapaaehtoistyöhön. Vapaaehtoistyön ohella osa työntekijöistämme hyödynsi kyseisen mahdollisuuden veren luovuttamiseen.

 

Tietoturva ja tietosuoja

Innofactorin asiakkaat edellyttävät, että heidän palvelunsa ovat tietoturvallisia ja mahdollistavat EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisen toiminnan. Innofactorin johto on tunnistanut joukon kriittisiä kyberriskiskenaarioita, joita vastaan yrityksen on suojauduttava ja on sitoutunut suojaamaan asiakkailleen, yhteistyökumppaneilleen ja itselleen kuuluvat tiedot ja tietojärjestelmät. Varmistuakseen riskejä vastaavan tietoturvan toteutumisesta, Innofactor ylläpitää ISO 27001 -standardin mukaista sertifioitua tietoturvallisuuden hallintajärjestelmää. 

Toiminnassaan Innofactor on sitoutunut korkeatasoiseen tietosuojaan ja kunnioittaa henkilöstön, asiakkaiden sekä käyttäjien yksityisyyttä ja oikeuksia. Säännöllisten sisäisten tarkastusten ja tietoturvan jatkuvan kehittämisen avulla pyrimme kehittämään tietosuojaa ja tietoturvaa toiminnassamme ja prosesseissamme. Tietoturva ja tietosuoja kuuluvat pakollisina osina henkilöstön perehdyttämiskoulutukseen jatkuvan tietoturva- ja tietosuojakouluttamisen lisäksi. Innofactorin säännöllisin väliajoin kokoontuva tietoturvaryhmä ohjaa tietoturvan ja tietosuojan kehittämistä ja jalkauttamista Innofactorilla. Yhtiöllä on nimetty tietoturvapäällikkö ja tietosuojavastaava. Lisäksi yhtiön tärkeimmille henkilörekistereille on nimetty vastaavat henkilöt.

 

Korruption ja lahjonnan torjunta

Innofactorin Code of Conduct -ohjeistus määrittelee yleiset periaatteet ja ohjeet, joihin velvoitamme jokaisen innofactorilaisen sekä yhteistyökumppaneidemme sitoutuvan. Järjestämme ohjeistuksesta tasaisin väliajoin koulutuksia.

Läpinäkyvä, korkeimpien eettisten standardien mukainen liiketoiminta on yhtiömme toiminnan lähtökohta. Käytämme anonyymiä Whistleblowing-ilmoituskanavaamme Code of Conductin vastaisten rikkomusten raportointiin. Kanavan ilmoitukset käsitellään aina luottamuksellisesti.

Microsoft Partner Plegde

Uskomme, että teknologialla voimme tehdä paljon hyvää. Olemme allekirjoittaneet Microsoft Partner Pledgen, jonka myötä sitoudumme panostamaan seuraavan neljän osa-alueen kehittämiseen:

  • Digitaidot
  • Monimuotoisuus
  • Eettinen tekoäly
  • Ympäristövastuullisuus

Lue lisää Partner Pledgestä täällä