Siirry suoraan sisältöön.

Hallinto ja johtaminen

Olemme suomalainen julkinen osakeyhtiö. Noudatamme päätöksenteossamme ja hallinnossamme Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä sekä yhtiöjärjestystä.

Hero Image

Innofactorin hallinnointiperiaatteet

Innofactor Oyj on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä sekä yhtiöjärjestystä.

Innofactor Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (Corporate Governance) 2020 suositusta.

Lisäksi Innofactor Oyj noudattaa Helsingin pörssin sisäpiiriohjetta sekä yhtenäisiä tiedottamissääntöjä.

 

Selvitykset hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Seuraavassa ovat Innofactor Oyj:n vuosittaiset selvitykset hallinto- ja ohjausjärjestelmästä:

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2023.pdf

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2022.pdf

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2021.pdf

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2020.pdf

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä tilikaudelta 2019.pdf

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä tilikaudelta 2018.pdf

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä tilikaudelta 2017.pdf

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä tilikaudelta 2016.pdf

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä tilikaudelta 2015.pdf

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä tilikaudelta 2014.pdf

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä tilikaudelta 2013.pdf

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä tilikaudelta 2012.pdf

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä tilikaudelta 2011.pdf

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä tilikaudelta 2010.pdf

Konsernirakenne

Innofactorin konsernirakenne

Innofactor-konserniin kuuluvat seuraavat yhtiöt:

 • Innofactor Oyj, Suomi (emoyhtiö)
 • Innofactor Software Oy, Suomi, 100 %
 • Innofactor Invenco Oy, Suomi, 100 %
 • Innofactor Holding AB, Ruotsi, 100 %
 • Innofactor AB, Ruotsi, 100 %
 • Innofactor Holding ApS, Tanska, 100 %
 • Innofactor A/S, Tanska, 100 %
 • Innofactor Holding AS, Norja, 100 %
 • Innofactor AS, Norja, 100 %

Yhtiökokous

Yhtiökokous on ylin Innofactor Oyj:n päätöksentekoelin. Yhtiökokouksen kutsuu koolle hallitus ja se pidetään yhtiön kotipaikassa Espoossa tai vaihtoehtoisesti yhtiöjärjestyksen mukaisesti Helsingissä tai Vantaalla.

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain kuuden kuukauden kuluessa tilivuoden päättymisestä hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, mikäli hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, tai jos joko tilintarkastajat tai osakkeenomistajat, joilla on hallussaan vähintään kymmenesosa osakkeista, ovat kirjallisesti pyytäneet yksilöidyn asian käsittelemistä ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

Yhtiökokousmateriaali (yhtiökokouskutsut ja pöytäkirjat) on esitetty yhtiökokousta käsittelevällä pääsivulla.

Yhtiökokouksen koolle kutsuminen

Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan yhtiön kotisivulla noudattaen muutoin osakeyhtiölain määräyksiä kokouskutsusta.

Ilmoituksessa yhtiökokouksen koolle kutsumisesta tulee ilmetä yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on erikseen mainittava ja esiteltävä käsiteltävän asian pääsisältö, mikäli asia koskee esimerkiksi Yhtiöjärjestyksen muuttamista, osakepääoman korottamista, osakepääoman pienentämistä, omien osakkeiden lunastusta, tai yhtiön sulautumista, jakautumista tai selvitystilaan asettamista.

Mikäli kokouksessa aiotaan käsitellä esimerkiksi vuosikertomusta, selvitystä erityistilintarkastuksesta, osakepääoman korottamista, vakuuksien myöntämistä, vaihtovelkakirjalainan ottamista, osakekannan pienentämistä, omien osakkeiden lunastusta tai yhtiön sulautumista, jakautumista tai selvitystilaan asettamista, asiaan liittyvät asiakirjat tai näiden kopiot ovat osakkeenomistajien saatavilla yhtiön pääkonttorissa yhden viikon ajan ennen kokousajankohtaa ja ne toimitetaan osakkeenomistajalle pyynnöstä.

Varsinaisen yhtiökokouksen tehtävät

Osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiökokouksen tulee päättää ainakin seuraavista asioista:

 • Tuloslaskelman, taseen, konsernituloslaskelman ja -taseen hyväksyminen
 • Toimenpiteet, joihin tuloslaskelma, tase, konsernituloslaskelma tai -tase, antavat aihetta
 • Yhtiöjärjestyksen muutokset
 • Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja toimitusjohtajalle
 • Hallituksen jäsenten määrä
 • Hallituksen jäsenten palkkiot sekä kulukorvausten perusteet
 • osakekannan korottaminen, optioiden myöntäminen tai vaihtovelkakirjalainan liikkeellelasku, mikäli osakeyhtiölaista ei muuta johdu

Yhtiökokous valitsee hallituksen varsinaiset jäsenet ja mahdolliset varajäsenet, tilintarkastajan, sekä tarvittaessa varatilintarkastajan. Yhtiökokous valitsee myös yhtiökokoukselle puheenjohtajan.

Osakkeenomistajien oikeudet

Kaikki yrityksen osakkeet oikeuttavat omistajansa tasavertaisiin oikeuksiin. Osakkeenomistajat käyttävät päätöksenteko-oikeuttaan yhtiötä koskevissa asioissa yhtiökokouksessa.

Osakkeenomistaja saa käyttää oikeuttaan yhtiökokouksessa joko itse tai valtuuttaen toisen henkilön edustamaan itseään. Valtuutetun henkilön täytyy esittää päivätty valtakirja. Lisäksi osakkeenomistajalla tai hänen valtuuttamallaan henkilöllä on oikeus käyttää avustajaa yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksessa jokaisella on oikeus käyttää äänestysoikeuttaan omistamiensa osakkeiden määrän mukaisesti. Osakkeenomistajalla tai hänen valtuuttamallaan henkilöllä ei kuitenkaan ole oikeutta äänestää asioissa, jotka koskevat hänen erottamistaan, muuta häneen kohdistuvaa toimenpidettä, hänelle myönnettävää vastuuvapautta tai muuta hänen velvollisuuttaan yhtiötä kohtaan. Hänellä ei myöskään ole oikeutta äänestää asiassa, joka koskee toista henkilöä tai toisen henkilön vastuuvapautta, mikäli päätöksestä saattaa aiheutua hänelle sellaista taloudellista etua, joka voi olla ristiriidassa yhtiön etujen kanssa.

Osakkeenomistajalla on oikeus saada asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, mikäli hän esittää kirjallisen pyynnön hallitukselle tarpeeksi ajoissa ennen kokouksen tapahtuma-ajankohtaa.

Osakkeenomistajilla on oikeus saada lisätietoa yhtiön tilaa koskevista asioista esittämällä kysymyksiä hallitukselle tai toimitusjohtajalle yhtiökokouksessa. Oikeus kysymysten esittämiseen on rajattu koskemaan asioita, jotka voivat vaikuttaa rahoituslaskelmaan, taloudelliseen tilanteeseen tai muuhun yhtiökokouksessa käsiteltävään asiaan. Osakkeenomistajan on esitettävä kysymyksensä silloin, kun asiasta keskustellaan. Hallituksen tai toimitusjohtajan tulee antaa tarkempia tietoja kysytystä asiasta osakkeenomistajalle, jos se voidaan toteuttaa aiheuttamatta mainittavaa vahinkoa yhtiölle. Hallitus päättää siitä, voidaanko tieto antaa aiheuttamatta vahinkoa yhtiölle. Mikäli osakkeenomistajan esittämään kysymykseen ei voida vastata kokouksessa saatavilla olevien tietojen perusteella, kysymykseen tulee vastata kirjallisesti kahden viikon sisällä. Vastaus pidetään nähtävillä yhtiön pääkonttorissa ja se lähetetään kysymyksen tehneelle osakkeenomistajalle.

Osakerekisteri ja osakkeenomistajarekisteri ovat Euroclear Finland Oy:n (entinen Suomen Arvopaperikeskus Oy) ylläpitämiä ja ovat kaikkien saatavilla. Kenellä tahansa on oikeus saada omalla kustannuksellaan kopio koko osake- ja osakkeenomistajarekisteristä.

Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Nykyisessä hallituksessa on neljä (4) jäsentä.

Hallituksen toimikausi

Varsinainen yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet ja varajäsenet. Jäsenten toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, ellei ylimääräinen yhtiökokous vaihda hallitusta tätä aiemmin.

Hallituksen jäsen voi jättää tehtävänsä ennen toimikautensa päättymistä. Eroavan jäsenen on ilmoitettava ennenaikaisesta erosta yhtiön hallitukselle. Yhtiökokous voi erottaa hallituksen jäsenen.

Mikäli hallituksen jäsenen paikka vapautuu toimikauden aikana eikä varajäsentä ole, on jäljelle jääneiden hallituksen jäsenten varmistettava, että yhtiökokous valitsee uuden jäsenen hallitukseen hallituskauden loppuajaksi. Mikäli hallituksen jäljelle jääneet jäsenet ja varajäsenet ovat päätösvaltaisia, voidaan uuden jäsenen valinta siirtää seuraavaan yhtiökokoukseen, jossa hallitus tulisi joka tapauksessa valittavaksi.

Hallituksen kokoukset

Hallitus työskentelee ja tekee ensisijaisesti päätöksiä hallituksen kokouksissa hallituksen laatiman kokousohjelman mukaisesti. Hallituksen kokouskäytännöt on kuvattu tarkemmin tarkemmin hallituksen työjärjestyksessä.

Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävät perustuvat osakeyhtiölakiin ja yhtiöjärjestykseen. Hallituksella on yleistoimivalta asioissa, joita ei ole säädetty yhtiöjärjestyksessä tai osakeyhtiölaissa yhtiön muiden toimielinten hoidettaviksi. Hallitus on vastuussa yrityksen tehokkaasta organisoinnista ja yrityksen hallinnon valvomisesta osakkeenomistajien parhaiden etujen mukaisesti. Hallituksen ja sen jäsenten tehtävät on kuvattu tarkemmin hallituksen työjärjestyksessä.

Hallitus arvioi säännöllisesti toimintaansa ja työskentelytapojaan tekemällä itsearvioinnin kerran vuodessa.

Tiedon toimittaminen

Hallitukselle toimitetaan riittävästi ajantasaista tietoa yhtiöstä, jotta se voi hoitaa tehtäviänsä.

Tarvittaessa, yritykselle tärkeän asian ollessa kyseessä, yksittäisellä hallituksen jäsenellä on oikeus yrityksen kustannuksella kääntyä puolueettoman tahon puoleen tietoa tai neuvoa etsiessään.

Hallituksen palkkiot ja muut etuisuudet

Hallituksen palkkiot ja muut etuisuudet on esitetty kohdassa palkka- ja palkkioselvitykset.

Hallituksen jäsenten henkilötiedot


Anna Lindén, s. 1973, VTM
Hallituksen puheenjohtaja 31.3.2020 alkaen ja hallituksen jäsen 4.4.2018 alkaen. Lindénillä on laaja kokemus liiketoiminnan johtamisesta ja informaatioteknologiasta. Hän on toiminut mm. Nokian Mobile Networks -liiketoimintaryhmän COO:na ja monissa muissa globaaleissa johtotehtävissä Nokialla, sekä liiketoimintayksikön vetäjänä ja konsernin johtoryhmän jäsenenä pörssilistautuneessa yrityksessä. Lindénillä on vahva osaaminen monikansallisen yrityksen johtamisesta sekä teknologiamurroksen vaikutuksista ja huomioimisesta liiketoiminnassa. Tällä hetkellä hän toimii myös Åbo Akademin hallituksen varapuheenjohtajana. LinkedIn 

 

Sami Ensio, s. 1971, DI
Ensio on toiminut Innofactor Oyj:n toimitusjohtajana 27.12.2010 alkaen, jota ennen Innofactor Oy:n perustaja-toimitusjohtajana 1.1.2000 alkaen. Hän on ollut Innofactor Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2010, jota ennen Innofactor Oy:n hallituksessa vuodesta 2000. Ensiolla on useita luottamustehtäviä Teknologiateollisuus ry:ssä ja Elinkeinoelämän keskusliitossa, muun muassa Teknologiateollisuuden hallituksen jäsen ja Elinkeinoelämän keskusliiton Yrittäjävaltuuskunnan varapuheenjohtaja. Vuonna 2021 Ensio toimii Teknologiateollisuuden hallituksen varapuheenjohtajana ja EK:n hallituksen ja työvaliokunnan jäsenenä. Ensiolla on laaja ymmärrys IT-liiketoiminnasta Pohjoismaissa sekä Microsoft-ekosysteemistä. LinkedIn

Risto Linturi, s. 1957, DI
Hallituksen jäsen vuodesta 2018 sekä toiminut aiemmin Innofactor Oy:n hallituksessa vuosina 2000–2010. Hän toimii tällä hetkellä perheyhtiönsä R. Linturi Oyj:n kautta itsenäisenä konsulttina. Linturi toimi vuosina 2004–2014 Aalto-yliopiston Radikaalit innovaatiot ohjelmajohtajana. Aiemmin hän on toiminut muun muassa Helsingin Puhelimen (nykyisin Elisa Oyj) teknologiajohtajana sekä perustamansa omaa nimeään kantaneen IT-koulutusyhtiön (nykyisin Tieturi Oy) johdossa. Linturilla on ollut myös useita muita hallitusjäsenyyksiä. Linturin erityisosaamisalue on uusien ja tulevien teknologioiden taloudellisten ja yhteiskunnallisten vaikutusten ymmärtäminen. Hän on yksi Suomen merkittävimmistä tulevaisuudentutkijoista, joka on laatinut selvityksiä muun muassa eduskunnalle. LinkedIn

Heikki NikkuHeikki Nikku, s. 1956, Kauppat.yo.
Hallituksen jäsen 31.3.2020 alkaen. Nikulla on yli 30 vuoden kokemus IT-alalta monipuolisista liiketoiminnan ja operatiivisen toiminnan johtotehtävistä sekä tuloksellisesta myynnistä ja markkinoinnista. Viimeisimmässä työtehtävässään Nikku toimi CGI:n Pohjois-Euroopan operatiivisena johtajana, jossa hän johti 10 000 henkilön organisaatiota vuosina 2017–2019. Hän aloitti CGI:llä vuonna 2012 CGI:n Suomen ja Viron maajohtajana. Vuosina 2015-2017 hän johti CGI:n toimintaa pohjoismaissa sekä Liettuassa ja Virossa. Aiemmin Nikku on toiminut muun muassa Suomen Logican maajohtajana vuosina 2008–2012. Hän on ollut myös useiden hallitusten jäsen. Nikku on menestynyt liiketoimintajohtaja, ja saavuttanut operatiivisia huipputuloksia Pohjois-Euroopan markkinoilla. Kokemuksensa ansiosta hänellä on vahva asiantuntemus IT-alan trendeistä erityisesti Innofactorin toiminta-alueella Pohjoismaissa. LinkedIn


Hallituksen jäsenten osakeomistus yhtiössä

Hallituksen puheenjohtaja Anna Lindénin omistus on 144 665 osaketta.

Hallituksen jäsen Sami Ension omistus on 5 763 044 osaketta.

Hallituksen jäsen Risto Linturin omistus on 337 304 osaketta.

Hallituksen jäsen Heikki Nikun omistus on 52 895 osaketta.

Yhtiössä ei ole toistaiseksi käytössä kannustusjärjestelmää, jossa yhtiö antaa hallituksen jäsenille palkkiona yhtiön omia osakkeita.

Hallituksen jäsenten riippumattomuusarviointi

Hallituksen puheenjohtaja Anna Lindén on riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen jäsen Sami Ensio ei ole riippumaton yhtiöstä, koska hän toimii yhtiön toimitusjohtajana ja on merkittävä osakkeenomistaja 15,86 %:n omistusosuudella.

Hallituksen jäsen Risto Linturi on riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen jäsen Heikki Nikku on riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Valiokunnat

Innofactorin hallitus on kokouksessaan 2.5.2017 asettanut palkitsemisvaliokunnan.

Hallitus ei ole perustanut muita valiokuntia.

Innofactor Oyj:n hallituksen työjärjestys

1. Yleistä

Hallituksen tehtävät ja vastuut määräytyvät osakeyhtiölain, arvopaperimarkkinalain, muun lainsäädännön, yhtiöjärjestyksen, Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaiseman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin, NASDAQ Helsingin pörssin yhtenäisten tiedottamissääntöjen ja sisäpiirihallinnon sääntöjen sekä hallituksen työjärjestyksen pohjalta.

Tämä työjärjestys on hyväksytty yhtiön hallituksessa 2.5.2017. Hallitus päivittää ja muuttaa työjärjestystä tarvittaessa. Viimeisin päivitys muutoksineen on hyväksytty yhtiön hallituksessa 22.4.2024.

2. Hallituksen kokoonpano

Yhtiöllä on yhtiöjärjestyksen mukaisesti hallitus, johon kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä.

Varsinainen yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet. Jäsenten toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, ellei ylimääräinen yhtiökokous vaihda hallitusta tätä aiemmin. Hallituksen jäsen voi jättää tehtävänsä ennen toimikautensa päättymistä. Eroavan jäsenen on ilmoitettava ennenaikaisesta erosta yhtiön hallitukselle. Yhtiökokous voi erottaa hallituksen jäsenen. Mikäli hallituksen jäsenen paikka vapautuu toimikauden aikana eikä varajäsentä ole, on jäljelle jääneiden hallituksen jäsenten varmistettava, että yhtiökokous valitsee uuden jäsenen hallitukseen hallituskauden loppuajaksi. Mikäli hallituksen jäljelle jääneet jäsenet ja varajäsenet ovat päätösvaltaisia, voidaan uuden jäsenen valinta siirtää seuraavaan yhtiökokoukseen, jossa hallitus tulisi joka tapauksessa valittavaksi.

Hallituksen jäsenet valitsevat joukostaan puheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Puheenjohtajan tehtävät on kuvattu kohdassa 6. Hallitukselle ei ole valittu varapuheenjohtajaa, vaan on sovittu, että toimitusjohtaja hoitaa tarvittaessa hallituksen puheenjohtajan tehtäviä hänen ollessa estynyt.

Hallitus voi nimittää itselleen ulkopuolisen sihteerin tai vaihtoehtoisesti valita sihteerin keskuudestaan. Sihteerin tehtävät on kuvattu kohdassa 7. Jos toisin ei sovita, toimii yhtiön lakiasiainjohtaja hallituksen sihteerinä.

3. Valiokunnat

Hallitus on kokouksessaan 2.5.2017 asettanut keskuudestaan palkitsemisvaliokunnan, jonka työjärjestyksen hallitus vahvistaa. Hallitus on vastuussa valiokunnalle osoittamistaan tehtävistä, eikä valiokunta tee itsenäisiä päätöksiä. Valiokunnan käsittelemät asiat ja kokousten pöytäkirjat esitellään hallitukselle ja valiokunta raportoi hallitukselle vähintään kaksi (2) kertaa vuodessa.

Hallitus ei ole asettanut muita valiokuntia.

4. Hallituksen jäsenten perehdyttäminen ja riippumattomuus

Toimitusjohtaja perehdyttää hallituksen uudet jäsenet yhtiöön ja konsernin liiketoimintaan mahdollisuuksien mukaan viipymättä valinnan jälkeen. Osana hallituksen jäsenien perehdyttämistä yhtiö järjestää tarpeen mukaan koulutusta myös arvopaperimarkkina- ja osakeyhtiölainsäädännöstä sekä muista yhtiön toimintaa koskevista säädöksistä.

Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuuden aina tarpeen mukaan ja pitää huolta, että esteellisyydet arvioidaan aina tarvittaessa.

5. Hallituksen tehtävät

Hallituksen ja sen jäsenten tehtävät perustuvat osakeyhtiölakiin ja yhtiöjärjestykseen. Hallituksella on yleistoimivalta asioissa, joita ei ole säädetty yhtiöjärjestyksessä tai osakeyhtiölaissa yhtiön muiden toimielinten hoidettaviksi. Hallitus on vastuussa yrityksen tehokkaasta organisoinnista ja yrityksen hallinnon valvomisesta osakkeenomistajien parhaiden etujen mukaisesti.

Hallituksen päätehtäviin kuuluu:

 • vastata yritystoiminnan johtamisesta ja asianmukaisista järjestelyistä yhtiön toiminnan turvaamiseksi
 • määritellä yrityksen toimintatehtävät ja arvot, sekä hyväksyä yrityksen strategiset tavoitteet ja seurata niiden toteutumista
 • seurata toimintasuunnitelman toteutumista sekä valvoa yritystä ja sen johdon tehokkuutta
 • päättää suurista investoinneista, strategisista uudelleenjärjestelyistä, merkittävistä yritys- ja liiketoimintakaupoista sekä kiinteistöjen hankinnasta ja myynnistä
 • vastata asianmukaisesta kirjanpidon valvonnasta, valvoa yrityksen taloudellista asemaa ja hyväksyä taloudelliset tavoitteet ja ennusteet
 • vahvistaa budjetti ja seurata sen toteutumista
 • nimittää toimitusjohtaja (ja tarpeen mukaan hänen sijaisensa) tai päättää hänen toimikautensa
 • valvoa toimitusjohtajan työskentelyä ja varmistaa yhtiön johtamisjärjestelmän toiminta
 • nimittää johtoryhmän jäsenet ja päättää heidän palkkioistaan
 • hyväksyä yhtiön riskienhallinnan prosessin ja periaatteet
 • hoitaa nimitys- ja tarkastusvaliokunnalle määritetyt tehtävät
 • valmistella asioita yhtiökokouksen päätettäväksi ja kutsua koolle yhtiökokoukset

6. Hallituksen puheenjohtajan tehtävät

Hallituksen puheenjohtajan yleisenä tehtävänä on johtaa ja kehittää hallituksen työskentelyä niin, että sen tehtävät tulevat hoidetuksi mahdollisimman tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti, sekä luoda parhaat mahdolliset edellytykset hallituksen toiminnalle rakentaen avointa vuorovaikutusta hallituksessa. Tässä tarkoituksessa puheenjohtajan erityisinä tehtävinä on:

 • huolehtia siitä, että hallitus on toimintakykyinen ja päätösvaltainen
 • vastata hallituksen kokousohjelman mukaisten kokousten koollekutsumisesta
 • vastata siitä, että hallitus kokoontuu muutoinkin tarvittaessa tai jos hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja sitä vaatii
 • valvoa kokousten valmistelua ehdottamalla esityslistalle vuosikellon lisäksi koottavat asiat, seuraamalla esityslistan valmistumista ja hyväksymällä yhdessä toimitusjohtajan kanssa hallituksen sihteerin laatimat esityslistat hallituksen kokouksia varten
 • toimia kokouksessa puheenjohtajana sekä huolehtia siitä, että kokouksesta laaditaan pöytäkirja
 • hyväksyä toimitusjohtajan edustus- ja muut kulut, lomat ja muut vapaat
 • pitää yhteyttä hallituksen jäseniin tarvittaessa kokousten välillä ja toimitusjohtajaan säännöllisesti toimitusjohtajan ja yhtiön toiminnan seuraamiseksi
 • pitää tarvittaessa yhteyttä omistajiin ja muihin sidosryhmiin
 • vastata siitä, että hallituksen työskentelyssä noudatetaan hallituksen hyväksymän työjärjestyksen määräyksiä

Hallituksen puheenjohtajan tehtävänä on hyväksyä myös hallituksen jäsenille hallitustyöstä aiheutuneiden kulujen korvaaminen yhtiön varoista. Hallituksen puheenjohtajalle hallitustyöstä aiheutuneiden kulujen korvaamisen yhtiön varoista hyväksyy toimitusjohtaja.

7. Hallituksen sihteerin tehtävät

Hallituksen sihteerin yleisenä tehtävänä on tukea hallituksen puheenjohtajan tehtäviä niin, että ne tulevat hoidetuksi mahdollisimman tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti. Tässä tarkoituksessa sihteerin tehtävänä on:

 • laatia kokousten esityslistan hallituksen vuosikellon sekä hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan esitysten pohjalta
 • hyväksyttää esityslista hallituksen puheenjohtajalla ja toimitusjohtajalla ja tämän jälkeen saattaa se hallituksen jäsenten saataville kokousmateriaaleissa
 • toimittaa hallituksen kokousten materiaalin hallituksen jäsenten saataville ennen kokousta työjärjestyksen mukaisesti
 • pitää hallituksen kokousten pöytäkirjaa kokouksessa ja tarkistuttaa se hallituksen puheenjohtajalla ja toimitusjohtajalla kokouksen jälkeen
 • pöytäkirjan hyväksymisen jälkeen huolehtii, että pöytäkirja allekirjoitetaan ja arkistoidaan asianmukaisella tavalla

8. Hallituksen kokoukset

Hallitus tekee ensisijaisesti päätöksensä kokouksissa. Hallitus voi myös tehdä per capsulam -päätöksiä.

Hallitus kokoontuu etukäteen sovitun aikataulun mukaisesti ainakin kuukausittain ja pitää tarvittaessa ylimääräisiä kokouksia, jotka voivat olla myös puhelin- tai sähköpostikokouksia.

Hallitus laatii toimintaansa varten kokouskalenterin ja hallituksen vuosikellon.

9. Kokousten koolle kutsuminen

Hallituksen puheenjohtaja vastaa kokousten koolle kutsumisesta. Toimitusjohtaja vastaa yhdessä hallituksen puheenjohtajan kanssa hallituksen kokouksen esityslistan laatimisesta sihteerin avustuksella.

Kutsu kokouksiin ja kokousmateriaali toimitetaan sähköisesti hallituksen jäsenille siten, että se on pääosin hallituksen jäsenten saatavilla viimeistään kaksi päivää ennen kokousta.

Kutsun mukana toimitetaan kokouksen esityslista, edellisen säännönmukaisen kokouksen ja mahdollisten ylimääräisten kokousten pöytäkirjat, uusin kuukausittainen talousraportti ja muut esityslistalla olevien asioiden käsittelyyn mahdollisesti liittyvät asiakirjat.

Kokousmateriaali ja muun yhtiön asioita sisältävä luottamuksellinen materiaali toimitetaan hallituksen jäsenten saataville siten, että materiaalin luottamuksellisuus pystytään turvaamaan.

10. Asioiden käsittely ja päätöksentekomenettely kokouksissa

Hallituksen kokouksissa johtaa puhetta hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa toimitusjohtaja.

Hallitus käsittelee kokouksen esityslistalla olevat asiat. Hallituksen kokouksissa käsitellään tämän työjärjestyksen mukaisten asioiden lisäksi vakioasioina edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen, talousraportti ja toimitusjohtajan katsaus.

Muita kuin esityslistalla olevia asioita voidaan kokouksessa ottaa käsittelyyn hallituksen jäsenen tai toimitusjohtajan aloitteesta.

Kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnä toimitusjohtaja, talousjohtaja ja hallituksen sihteeri. Asiat hallitukselle esittelee toimitusjohtaja tai muu henkilö, jolle toimitusjohtaja on esittelyn delegoinut.

Toimitusjohtajalla on oikeus olla läsnä ja tulla kuulluksi kokouksissa, mikäli hallitus ei ole muuta päättänyt yksittäisessä tapauksessa. Tilintarkastajalla on oikeus olla läsnä ja tulla kuulluksi hallituksen kokouksissa, joissa tilintarkastajan tehtäviä koskevia asioita käsitellään. Hallitus keskustelee tarvittaessa yhtiöstä ja sen kehittämisestä ilman toimivaa johtoa.

Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet hallituksen jäsenistä on paikalla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Kaikille hallituksen jäsenille on mahdollisuuksien mukaan varattava mahdollisuus osallistua asian käsittelyyn, jotta hallituksen päätös voitaisiin katsoa asianmukaisesti tehdyksi. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Hallituksen päätöksestä eri mieltä oleva hallituksen jäsen voi esittää eriävän mielipiteensä liitettäväksi kokouksen pöytäkirjaan. Eriävä mielipide on esitettävä välittömästi päätöksen tekemisen jälkeen.

Hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja ei saa osallistua hänen ja yhtiön välisten sopimusten käsittelyyn, eikä myöskään kolmatta osapuolta koskevan sopimuksen tai muun asian käsittelyyn, jos hänelle saattaa olla siitä taloudellista hyötyä, joka saattaa olla ristiriidassa yhtiön etujen kanssa tai joka liittyy yhtiöön tai muuhun organisaatioon, jonka toimivan johdon edustajana tai hallintoelimen jäsenenä hän on. Hallitus huolehtii esteellisyystilanteiden huomioon ottamisesta aina tarvittaessa. Hallituksen jäsenen tulee aina myös itse arvioida ja harkita itsensä jääväämistä.

Hallituksen jäsenen ollessa estynyt on hänen varamiehelleen (jos sellainen on valittu) varattava sama mahdollisuus osallistua asian käsittelyyn.

Päätösvaltaisuus edellyttää, että kutsu kokoukseen on asiamukaisesti toimitettu kaikille hallituksen jäsenille. Kutsun puutteellisuus korjautuu, mikäli kaikki hallituksen jäsenet ovat läsnä kokouksessa tai mikäli hallituksen jäsenet hyväksyvät jälkikäteen tehdyt päätökset esimerkiksi pöytäkirjan allekirjoittamalla.

11. Pöytäkirja

Hallituksen kokouksista laaditaan kalenterivuoden mukaan juoksevasti numeroitu pöytäkirja. Pöytäkirjassa on mainittava kokouksen aika ja paikka sekä läsnä olleet hallituksen jäsenet. Pöytäkirjan pitämisestä vastaa hallituksen puheenjohtaja. Hallituksen sihteerinä toimii lakiasiainjohtaja tai tämän ollessa estynyt, hallituksen tehtävään määräämä henkilö.

Pöytäkirja pidetään lyhyen päätöspöytäkirjan muodossa. Tärkeissä asioissa myös päätöksen pääperusteet kirjataan pöytäkirjaan tai sen liitteeseen. Pöytäkirjan merkitään mahdolliset eriävät mielipiteet, mahdolliset äänestykset ja hallituksen jäsenten jääviydet.

Pöytäkirjan allekirjoittavat kaikki asian käsittelyyn osallistuneet hallituksen jäsenet.

Hallituksen sihteeri toimittaa pöytäkirjan hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan tarkistettavaksi kunkin kokouksen jälkeen mahdollisuuksien mukaan viikon kuluessa kokouksesta. Hallituksen kaikille jäsenille pöytäkirja toimitetaan ilman liitteitä seuraavan säännöllisen kokouksen materiaaleissa. Pöytäkirja hyväksytään hallituksen seuraavassa säännönmukaisessa kokouksessa.

Pöytäkirjat säilytetään yhtiön koko olemassaoloajan yhtiön pääkonttorissa tai sähköisesti luotettavalla tavalla.

12. Tiedon toimittaminen hallitukselle kokousten välillä

Toimitusjohtajan velvollisuus on pitää hallituksen puheenjohtaja hyvin informoituna yhtiön päivittäistilanteesta sekä informoimaan yhtiön hallitusta tärkeissä yhtiön toimintaan liittyvissä asioissa.

Tarvittaessa, yritykselle tärkeän asian ollessa kyseessä, yksittäisellä hallituksen jäsenellä on oikeus yrityksen kustannuksella kääntyä puolueettoman tahon puoleen tietoa tai neuvoa etsiessään.

13. Hallituksen toiminnan arviointi

Hallituksen on arvioitava vuosittain toimintaansa ja työskentelytapojaan. Arviointi toteutetaan sisäisenä itsearviointina.

Arvioinnin tarkoituksena on selvittää, miten hallituksen toiminta on toteutunut ja miten sitä voitaisiin kehittää.

Palkitsemisvaliokunta

Palkitsemisvaliokunta tekee hallitukselle esitykset yhtiön toimitusjohtajan ja konsernin muun ylimmän johdon palkitsemisesta sekä yhtiön henkilöstön palkitsemiseen liittyvistä periaatteista ja käytännöistä. Palkitsemisvaliokunta seuraa ja arvioi konsernin palkitsemis- ja kannustusjärjestelmien kilpailukykyisyyttä.

Palkitsemisvaliokunnan jäsenet ovat

 • Anna Lindén (puheenjohtaja)
 • Risto Linturi
 • Heikki Nikku

Palkitsemisvaliokunnan kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista ja yhtiöstä. Palkitsemisvaliokunnan jäseniä valittaessa on otettu huomioon palkitsemisvaliokunnan jäseniä koskevat pätevyysvaatimukset.

Valiokunta kokoontuu säännöllisesti vähintään kaksi kertaa vuodessa. Valiokunnan toiminta ja tärkeimmät tehtävät ovat kuvattu alla olevassa työjärjestyksessä.

Innofactor Oyj:n palkitsemisvaliokunnan työjärjestys

Innofactor Oyj:n palkitsemisvaliokunta avustaa yhtiön hallitusta valmistelemalla hallitukselle kuuluvia asioita valiokunnan alaan kuuluvissa tässä työjärjestyksessä määritellyissä asioissa. Valiokunta ei tee itsenäisiä päätöksiä.

Palkitsemisvaliokunnan kokoonpano

Hallitus valitsee valiokunnan puheenjohtajan ja jäsenet keskuudestaan. Valiokunnan jäsenten vähimmäismäärä on kolme (3) ja jäsenten tulee olla riippumattomia.

Palkitsemisvaliokunnan kokoontuminen

Puheenjohtaja valmistelee yhteistyössä yhtiön talousjohtajan kanssa kokousten asiat ja ennakkomateriaalit, jotka toimitetaan valiokunnan jäsenille viimeistään päivää ennen kokousta sähköpostitse.

Palkitsemisvaliokunta kokoontuu kalenterivuoden aikana puheenjohtajan kutsusta, kuitenkin vähintään kaksi (2) kertaa.

Yhtiön talousjohtaja toimii valiokunnan esittelijänä. Valiokunnan sihteerinä toimii yhtiön lakiasiainjohtaja. Valiokunta voi puheenjohtajan päätöksellä sallia myös muiden henkilöiden osallistumisen kokoukseen.

Kokouksista laaditaan sihteerin toimesta pöytäkirjat, jotka puheenjohtaja ja sihteeri varmistavat allekirjoituksin.

Valiokunnan käsittelemät asiat ja kokousten pöytäkirjat esitellään hallitukselle.

Valiokunta ja hallitus arvioivat valiokuntatyöskentelyä vuosittain hallituksen itsearvioinnin yhteydessä.

Palkitsemisvaliokunnan tehtävät

Palkitsemisvaliokunta tekee hallitukselle esitykset yhtiön toimitusjohtajan ja konsernin muun ylimmän johdon palkitsemisesta sekä yhtiön henkilöstön palkitsemiseen liittyvistä periaatteista ja käytännöistä. Palkitsemisvaliokunta seuraa ja arvioi konsernin palkitsemis- ja kannustusjärjestelmien kilpailukykyisyyttä.

Valiokunta valmistelee seuraavia asioita hallituksen päätettäväksi:

1. Innofactorin toimielinten palkitsemispolitiikka ja palkitsemisraportti
2. Innofactor Oyj:n toimitusjohtajan palkkaus, eläke-ehdot ja etuudet sekä muut keskeiset toimisuhteen ehdot;
3. konsernin ylimmän johdon palkkaus, eläke-ehdot ja etuudet mukaan lukien johtoa koskeva palkitsemisjärjestelmä;
4. osakesidonnaiset palkitsemisjärjestelmät; ja
5. henkilöstön palkitsemiseen liittyvät periaatteet ja käytännöt.

Toimitusjohtaja

Yrityksellä on hallituksen nimeämä toimitusjohtaja.

Toimitusjohtajan tehtävät

Toimitusjohtaja on vastuussa yrityksen päivittäisestä johdosta, joka käsittää yrityksen johtamisen ja yrityksen liiketoiminnan valvomisen hallituksen antamia ohjeita ja päätöksiä noudattaen.

Toimitusjohtaja ei saa ryhtyä epätavallisiin tai laajakantoisiin toimenpiteisiin ilman hallituksen nimenomaista valtuutusta, pois lukien tilanteet, joissa yhtiölle syntyisi oleellista vahinkoa, mikäli toimeen ei ryhdyttäisi, eikä hallituksen suostumusta voida saada ajoissa. Toimenpiteistä, joihin ei ole ehditty saada hallituksen lupaa, on ilmoitettava välittömästi hallitukselle.

Toimitusjohtajan päätehtäviä ovat:

 • vastata yhtiön päivittäisestä johtamisesta
 • hyväksyä liiketoimintasuunnitelmia ja -tavoitteita ja valvoa niiden toteutumista
 • suojella aktiivisesti yhtiön etuja
 • varmistaa omalta osaltaan, että hallitus toimii tehokkaasti, ja huolehtia siitä, että hallituksen jäsenet saavat asianmukaista ja riittävää tietoa
 • huolehtia siitä, että yhtiön tiliöinti ja kirjanpito on järjestetty lain mukaisesti ja että yhtiön taloushallinto hoidetaan luotettavalla tavalla
 • raportoida täsmällisesti ja tarkasti hallitukselle sen antamien ohjeiden mukaisesti
 • toimeenpanna hallituksen ja yhtiökokouksen päättämät asiat
 • vastaa siitä, että yritys noudattaa laissa asetettuja velvoitteita ja sääntöjä

Vaikka toimitusjohtaja ei olisi hallituksen jäsen, on hänellä oikeus olla läsnä ja tulla kuulluksi hallituksen kokouksissa, jos toisin ei ole päätetty hallituksen toimesta yksittäistä tapausta koskien.

Toimitusjohtaja ei saa osallistua hänen ja yhtiön välisen sopimuksen käsittelyyn eikä myöskään sellaisen asian käsittelyyn, joka koskee kolmatta osapuolta, ja josta hänelle saattaa olla taloudellista hyötyä, joka saattaa olla ristiriidassa yhtiön etujen kanssa tai joka liittyy yhtiöön tai muuhun organisaatioon, jonka toimivan johdon edustajana tai hallintoelimen jäsenenä hän on.

Toimitusjohtajan palkkiot

Yhtiön hallitus päättää toimitusjohtajan palkitsemisesta ja hänelle maksettavista muista korvauksista vuosittain. Toimitusjohtajan palkkiot ja työsuhteen ehdot on selvitetty kohdassa palkitseminen.

Toimitusjohtajan henkilötiedot

Sami Ensio, s. 1971, DI
Sami Ensio perusti Innofactorin vuonna 2000 ja on toiminut siitä alkaen yrityksen toimitusjohtajana ja hallituksen jäsenenä. Hän on yrityksen suurin osakkeenomistaja noin 21 %:n omistusosuudella.

Ension päämääränä on innovoida toimivamman maailman puolesta, edistää modernia digitaalista organisaatiota ja tehdä Innofactorista johtava digitaalisen transformaation kumppani Pohjoismaissa. Hän on rakentanut yhden miehen yrityksestä yli 500 henkilön pörssilistatun yhtiön. Ensiolla on yli 25 vuoden kokemus ICT-neuvonantajana toimimisesta useille asiakkaille. Hänen erityisosaamistaan ovat vankka ja kokonaisvaltainen ohjelmistoalan tietämys, strateginen ja operationaalinen johtajuus sekä kannattavan kasvun johtaminen.

Ensiolla on useita luottamustehtäviä Teknologiateollisuus ry:ssä, kuten hallituksen varapuheenjohtajuus, ja Elinkeinoelämän keskusliitossa, kuten hallituksen jäsenyys. Hänet valittiin vuonna 2011 Ohjelmistoyrittäjät ry:n toimesta vuoden ohjelmistoyrittäjäksi Suomessa ja vuonna 2020 hänelle myönnettiin tasavallan presidentin toimesta Suomen Leijonan I luokan ritarimerkki. Ensio oli Microsoft Corporationin Partner Advisory Councilin jäsen vuodesta 2014 vuoteen 2020.

Ensio on valmistunut diplomi-insinööriksi Helsingin teknillisestä yliopistosta (Aalto-yliopisto) ja suorittanut oikeustieteen opintoja Helsingin yliopistossa sekä liiketoimintaopintoja Kalifornian yliopistossa Los Angelesissa. Lisätietoja LinkedInissä.

Toimitusjohtajan osakeomistus ja optiot

Toimitusjohtaja Sami Ension omistus määräysvallassa on 7 936 804 osaketta. Ensio on alaikäisine lapsineen yrityksen merkittävin omistaja 21,84 %:n omistusosuudella.

Johtoryhmä ja muu johto

Konsernilla on hallituksen nimeämä johtoryhmä sekä toimitusjohtajan mahdollisesti nimeämää muuta johtoa.

Johtoryhmän kokoukset

Johtoryhmä työskentelee ja tekee päätöksiä johtoryhmän kokouksissa, jotka pidetään kokousohjelman mukaisesti. Johtoryhmä on päätösvaltainen, kun toimitusjohtaja on läsnä. Jos johtoryhmä on erimielinen, johtoryhmän päätökseksi tulee toimitusjohtajan kannattama päätös. Johtoryhmän kokouskäytännöt on kuvattu tarkemmin johtoryhmän työjärjestyksessä.

Johtoryhmän tehtävät

Johtoryhmälle kuuluvat muun muassa seuraavat tehtävät:

 • asioiden valmistelu hallitukselle
 • liiketoiminnallisesti merkittävien päätösten tekeminen
 • taloustilanteen seuraaminen ja raportointi hallitukselle
 • kriittisten myyntien, projektien ja asiakkuuksien käsittely
 • riittävien henkilöstöresurssien ja toimitilojen varmistaminen
 • asiakas- ja työilmapiirikyselyjen teettäminen, analyysi ja ehdotus toimenpiteistä
 • laatujärjestelmästä ja prosesseista päättäminen
 • yksityiskohtaisemmasta organisaatiosta päättäminen
 • tietoturvan varmistaminen

Johtoryhmän palkkiot

Yhtiön hallitus päättää johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta ja heille maksettavista muista korvauksista vuosittain. Johtoryhmän palkitsemisperiaatteet on selvitetty kohdassa palkitseminen.

Johtoryhmän henkilötiedot

Sami Ensio, s. 1971, DI
Toimitusjohtaja (CEO) sekä maajohtaja, Innofactor Suomi
Innofactor Oyj:n toimitusjohtaja 27.12.2010 alkaen, jota ennen Innofactor Oy:n perustaja-toimitusjohtaja 1.1.2000 alkaen. Innofactor Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2010, jota ennen Innofactor Oy:n hallituksessa vuodesta 2000. Microsoft Corporationin Partner Advisory Councilin jäsen vuodesta 2014 vuoteen 2020. Useita luottamustehtäviä Teknologiateollisuus ry:ssä ja Elinkeinoelämän keskusliitossa vuodesta 2013, muun muassa Teknologiateollisuuden hallituksen jäsen ja Elinkeinoelämän keskusliiton Yrittäjävaltuuskunnan varapuheenjohtaja. Vuonna 2021 Ensio toimii Teknologiateollisuuden hallituksen varapuheenjohtajana ja EK:n hallituksen ja työvaliokunnan jäsenenä. LinkedIn

 

Jørn Ellefsen, s. 1971, MBA
Maajohtaja, Innofactor Norja ja Innofactor Tanska
Norjan maajohtaja maaliskuusta 2019 sekä Tanskan maajohtaja tammikuusta 2020. Yli 25 vuoden tietotekniikka-alan kokemus Norjan yhtiöistä. Toiminut avainrooleissa Oraclella ja Computasilla, ja viimeisimpänä VP Insight and Sales Director -tittelillä Acandossa, missä johtanut Microsoft Alliancea, perustanut uuden liiketoiminta-alueen Microsoft Analyticsiin ja kasvattanut menestyksekkäästi Dynamics CRM -liiketoimintaa kahden yksikön integroinnin aikana. Turvallisten ja automatisoitujen yhteistyöratkaisujen tarjoajayhtiö StarPointin perustaja. Ollut perustamassa myös Comperiota ja johtanut yhtiön kasvua, minkä aikana yhtiöstä tuli johtava ratkaisukumppani viidessä maassa, ja se valittiin Microsoftin vuoden Enterprise Search -kumppaniksi. LinkedIn

Martin Söderlind, s. 1971, Tietotek.yo.
Maajohtaja, Innofactor Ruotsi
Innofactorissa 1.4.2021 alkaen. Yli 20 vuoden kokemus ICT-alan johtotehtävistä ja kansainvälisen liiketoiminnan kehittämisestä. Siirtyi Innofactor-konserniin Nordcloudista, jossa hänen tehtävänsä oli kasvattaa Ruotsin, Tanskan ja Norjan liiketoimintoja COO Scandinavia -roolissa. Ennen tätä Söderlind toimi useissa johto- ja liiketoimintakehityksen tehtävissä Telialla. LinkedIn

 

Janne Heikkinen, s. 1974, DI
Johtaja, tuotteet ja palvelut

Innofactorissa vuodesta 2015. Vetovastuu tuote-ja palveluliiketoiminnasta (Executive Vice President, Products and Services). Toiminut aiemmin Microsoftin kansainvälisessä organisaatiossa, jossa viimeisimpänä tehtävänään vastannut Surfacen tuotehallinnasta San Diegossa sekä 14 vuoden ajan Nokialla vastaten useiden Nokian tuotteiden ja ohjelmistojen tuotehallinnasta ja markkinoinnista, sekä toiminut Nokian teknologiastrategioiden, liiketoimintaympäristön analyysien ja liiketoiminnan kehittämisen tehtävissä. LinkedIn 

Antti Rokala, s. 1968, KTM
Talousjohtaja (CFO)
Innofactorin talousjohtaja (CFO) tammikuusta 2024 alkaen. Rokalalla on yli 25 vuoden kokemus erilaisista johtotehtävistä kansainvälisissä yrityksissä. Aikaisemmin Rokala on toiminut koulutusyhtiö YrkesAkademin-konsernin talousjohtajana Tukholmassa, sekä hissiyhtiö Schindlerissä useissa taloushallinnon ja johdon tehtävissä, muun muassa pohjoismaisena talousjohtajana. LinkedIn.

 

Vesa Syrjäkari, s. 1960, KTM
Executive Vice President, Business Development and Operational Excellence
Innofactorissa vuodesta 2017. Vastaa Innofactorin kannattavuuden kehittämisestä ja keskittyy aiemmin tehtyjen liiketoimintayksikköjen tehostamissuunnitelmien onnistuneen toteuttamisen varmistamiseen. Microsoftin pääkonttorin paluumuuttaja ja yksi merkittävimpään tehtävään Microsoftin kansainvälisessä organisaatiossa koskaan edenneistä suomalaisista vastaten viimeisimpänä tehtävänään maailmanlaajuisesti Microsoftin suurasiakasmyynnin tehokkuudesta. LinkedIn

Anni Wahlroos, s. 1988, KTM
Chief People Officer
Työskennellyt useissa HR-rooleissa Innofactorilla vuodesta 2015. Edellisessä positiossaan Wahlroos toimi nimikkeellä HR Director, Nordic Development & Operations ja Suomen HR-johtajana. Nykyisessä roolissaan Wahlroos jatkaa Suomen HR:n johtamista. LinkedIn

 

 

 

Johtoryhmän osakeomistus ja optiot

Innofactor on julkaissut 3.7.2016 alkaen kaikki johtohenkilöiden liiketoimet pörssitiedotteella MARin mukaisesti. Tiedotteet löytyvät kohdasta Johdon liiketoimet.

Sami Ension, toimitusjohtaja (CEO) sekä maajohtaja, Innofactor Suomi, omistus ja määräysvalta yhteensä 7 936 804 osaketta..

Jørn Ellefsenin, maajohtaja, Innofactor Norja ja Innofactor Tanska, omistus on 93 999 osaketta.

Martin Söderlindin, maajohtaja, Innofactor Ruotsi, omistus on 10 000 osaketta.

Janne Heikkisen, johtaja, tuotteet ja palvelut, omistus on 136 543 osaketta.

Antti Rokalan, Chief Financial Officer, omistus on 10 000 osaketta.

Vesa Syrjäkarin, Executive Vice President, Business Development and Operational Excellence, omistus on 0 osaketta.

Anni Wahlroosin, Chief People Officer, omistus on 32 296 osaketta.

Tytäryhtiöiden johto

Innofactor Oyj:n suomalaisten tytäryhtiöiden hallitusten puheenjohtaja on konsernin toimitusjohtaja Sami Ensio ja hallituksen varsinaisena jäsenenä toimii henkilöstöjohtaja Anni Wahlroos sekä varajäsenenä lakiasiainjohtaja Eija Theis.

Innofactor Oyj:n ruotsalaisten, tanskalaisten ja norjalaisten holdingyhtiöiden hallituksissa ovat konsernin toimitusjohtaja Sami Ensio (puheenjohtaja) ja henkilöstöjohtaja Anni Wahlroos sekä tanskalaisessa yhtiössä varsinaisena jäsenenä ja ruotsalaisessa yhtiössä varajäsenenä lakiasiainjohtaja Eija Theis.

Innofactor Oyj:n ruotsalaisten, tanskalaisten ja norjalaisten operatiivisten maayhtiöiden hallituksissa ovat konsernin toimitusjohtaja Sami Ensio (puheenjohtaja) henkilöstöjohtaja Anni Wahlroos sekä tanskalaisessa yhtiössä varsinaisena jäsenenä ja ruotsalaisessa yhtiössä varajäsenenä lakiasiainjohtaja Eija Theis. Lisäksi Ruotsin ja Norjan operatiivisten yhtiöiden hallituksissa toimivat asemansa nojalla maayhtiöiden paikalliset toimitusjohtajat.

Palkitseminen

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi edellyttää, että Innofactor Oyj julkaisee palkitsemiseen liittyvää tietoa www-sivuillaan sekä laatii vuosittaisen raportin yrityksen palkoista ja palkkioista. Palkitsemisraportit (palkka- ja palkkioselvitykset vuoteen 2019 asti) löytyvät tämän kohdan lopusta.

Hallituksen palkkiot

Hallituksen jäsenille maksetaan palkitsemispolitiikan mukaan vuosipalkkiota ja mahdollista kokouspalkkiota. Hallituksen jäsenten palkitsemisesta päättää yhtiökokous. Hallituksen puheenjohtajalle, mahdolliselle varapuheenjohtajalle ja mahdollisten valiokuntien jäsenille voidaan maksaa korotettua palkkiota tai kokouspalkkioita. Hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot voidaan maksaa rahana taikka osin tai kokonaan Yhtiön osakkeina. 

Vuonna 2023 yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajan palkkion suuruus on 60 000 euroa vuodessa ja muiden hallituksen jäsenten palkkion suuruus on 30 000 euroa vuodessa. Erillisiä kokouspalkkioita ei makseta. Palkkiosta maksetaan puolet (50 %) rahana kuukausittain ja puolet (50 %) Innofactor Oyj:n osakkeina. Osakkeet luovutetaan hallituksen jäsenille ensisijaisesti yhtiön hallussa olevista osakkeista huhtikuun aikana tai toissijaisesti hankitaan markkinoilta suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun Innofactor Oyj:n osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2023 on julkistettu. Siinä tapauksessa, että osakkeiden hankkimista ei toteuteta yhtiöön tai hallituksen jäseneen liittyvän syyn vuoksi, maksetaan koko palkkio rahana. Innofactor Oyj edellyttää, että hallituksen jäsenet pitävät omistuksessaan palkkiona saamansa osakkeet hallitusjäsenyytensä ajan.

Vuonna 2023 hallituksen jäsenille maksetut palkkiot

Hallituksen jäsen Vuosipalkkio rahana/osakkeina Kokonaispalkkio
Sami Ensio 15 000 / 15 000 30 000
Anna Lindén (puheenjohtaja) 30 000 / 30 000 60 000
Risto Linturi 30 000 / 0 30 000
Heikki Nikku 15 000 / 15 000 30 000

 

Hallituksen jäsenille ei ole maksettu muita taloudellisia etuuksia. Sami Ensiolle on tehtävässään yhtiön toimitusjohtajana maksettu seuraavassa kohdassa raportoidut palkat ja etuudet.

Toimitusjohtajan palkitseminen

Yhtiön hallitus päättää toimitusjohtajan palkitsemisesta Palkitsemispolitiikan puitteissa. Yhtiön palkitsemisvaliokunta valmistelee toimitusjohtajan palkitsemista koskevat päätösehdotukset hallitukselle. Toimitusjohtajan palkitseminen koostuu kiinteästä osuudesta sekä muuttuvista osuuksista. Kiinteä osuus on toimitusjohtajan vuosipalkka sekä luontaisedut. Toimitusjohtajan palkitsemisen muuttuvia osuuksia voivat olla esimerkiksi lyhyen ja pitkän aikavälin kannustimet. Lisäksi toimitusjohtajan palkitseminen voi koostua muista etuuksista, kuten esimerkiksi vakuutuksista, irtisanomiskorvauksesta ja vapaaehtoisista eläke-etuuksista.

Toimitusjohtajan kokonaispalkkio on riippuvainen Yhtiön suorituksesta Yhtiölle asetettuihin tavoitteisiin nähden. Innofactorin tavoite toimitusjohtajan palkitsemiselle on, että toimitusjohtajan palkitsemisen muuttuvat osuudet muodostavat noin 0–50 % toimitusjohtajan mahdollisesta maksimaalisesta kokonaispalkkiosta, johon ei kuitenkaan lasketa mahdollista hallituspalkkiota tai johdolle ja henkilöstölle suunnatusta osakeannista mahdollisesti saatavaa etuutta.

Innofactorin toimitusjohtajalle maksettiin palkkaa ja palkkioita yhteensä 345 165 euroa vuonna 2023. Kiinteän palkanosan suhteellinen osuus oli 95 % ja muuttuvan palkanosan osuus 5 %. Toimitusjohtajalle vuonna 2023 maksetut palkkiot kuvataan tarkemmin alla.

Toimitusjohtajan palkitsemisen osat

Toimitusjohtaja Maksettu vuonna 2023 Vuoden 2023 tulospalkkio
(maksetaan vuonna 2024)
Palkka  327 929
Tulospalkkio 17 236 33 849
Kiinteiden ja muuttuvien osien suhteellinen osuus % 95/5
Kokonaispalkka* 345 165


*
Ei sisällä hallitustyöskentelystä maksettua palkkiota

Toimitusjohtajalle ei ole maksettu muita palkkioita tai etuuksia.

Toimitusjohtajan kannustinpohjainen palkitseminen perustuu yhtiön taloudelliseen, tulokselliseen tai muuhun suoriutumiseen, jonka suoritusperusteista Yhtiön hallitus päättää vuosittain. Tulospalkkion maksimitaso on vuosille 2023 ja 2024 toimitusjohtajalle määritelty 100 % vuotuisesta peruspalkasta. Vuodelle 2023 hallitus asetti toimitusjohtajan tulospalkkion mittariksi Yhtiön liikevaihdon kasvun (painoarvo 100 %), mikä lisäksi kerrotaan kannattavuuden mukaisella kertoimella. Lisäksi tulospalkkioon vaikuttaa Yhtiön henkilöstö- ja asiakastyytyväisyys. Hallitus on myös päättänyt, että vuoden 2023 tulospalkkiota voidaan korottaa 20 %:lla mikäli Yhtiön hallitus päättää henkilöstöannista tulospalkkion maksun yhteydessä ja tulospalkkioon oikeutettu henkilö käyttää tulospalkkionsa henkilöstöantiin osallistumiseen. Hallitus päätti toimitusjohtajan tulospalkkion maksamisesta vuodelta 2023 ennalta määrätyn laskukaavan mukaisesti. Myös vuodelle 2024 hallitus on asettanut toimitusjohtajan tulospalkkion mittariksi Yhtiön liikevaihdon kasvun (painoarvo 100 %), mikä lisäksi kerrotaan kannattavuuden mukaisella kertoimella. Lisäksi tulospalkkioon vaikuttaa Yhtiön henkilöstö- ja asiakastyytyväisyys.

Johtoryhmän palkitseminen

Innofactorin johdon palkitsemisjärjestelmä on laadittu edistämään yhtiön pitkän aikavälin taloudellista menestystä ja omistaja-arvon suotuista kehitystä. Johdon palkitseminen koostuu kiinteästä osuudesta, joka sisältää kuukausipalkan ja luontaisetuudet, sekä lyhyen aikavälin kannustejärjestelmästä, jonka ansaintakriteerit Innofactorin hallitus asettaa vuosittain.  Innofactorin palkitsemisvaliokunta valmistelee johdon palkitsemista koskevat päätökset. Johdon palkitsemisesta päättää Innofactorin hallitus.

Johtoryhmälle maksetaan kiinteää kokonaispalkkaa, joka sisältää rahapalkan ja luontaisetuudet. Lisäksi johtoryhmän jäsenillä on oikeus hallituksen vuosittain määrittämään tulospalkkioon. Tulospalkkion ansaintajakso on kalenterivuosi. Tulospalkkion enimmäismäärä johtoryhmän jäsenelle on 80 % jäsenen kiinteästä ansaintajakson vuosipalkasta. Tulospalkkio perustuu yhtiön liikevaihdon kasvuun ja kannattavuuteen, joilla on merkittävä vaikutus yhtiön pitkän aikavälin taloudelliseen menestykseen. Kyseiset mittarit ovat osa Innofactor Oyj:n strategisia Key Performance Indicators (KPI) -mittareita. Tulospalkkioita voidaan maksaa ainoastaan liikevoitosta.

Vuonna 2022 johtoryhmälle maksettiin kiinteää vuosipalkkaa yhteensä 1 143 860 euroa ja tulospalkkiota 90 630 euroa (kohdistuu vuoteen 2021).

Johtoryhmällä on lounasetu sekä yhtiön politiikan mukainen työterveyshuolto, matkapuhelinetu sekä sairaus- ja henkivakuutus, eikä tällä hetkellä muita luontaisetuja.

Johtoryhmän toimisuhteen molemminpuolinen irtisanomisaika on sopimuksesta riippuen 3–6 kuukautta. Jos yhtiö päättää johtoryhmän jäsenen sopimuksen, hänelle ei makseta erityistä erokorvausta.

Johtoryhmän vanhuuseläkeikä ja eläkkeen määräytymisperusteet ovat voimassa olevan työeläkelainsäädännön mukaiset. Johtoryhmällä ei ole lisäeläkejärjestelmää.

Tilintarkastajan palkkiot

Tilintarkastajan palkkio maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.

Palkitsemispolitiikka

Seuraavassa on esitetty Innofactor Oyj:n palkitsemispolitiikka.

Innofactor Oyj:n palkitsemispolitiikka.pdf

Palkka- ja palkkioselvitykset

Seuraavassa on esitetty Innofactor Oyj:n palkitsemisraportit (palkka- ja palkkioselvitykset vuoteen 2019 asti):

Palkitsemisraportti 2023.pdf

Palkitsemisraportti 2022.pdf

Palkitsemisraportti 2021.pdf

Palkitsemisraportti 2020.pdf

Palkka- ja palkkioselvitys tilikaudelta 2019.pdf

Palkka- ja palkkioselvitys tilikaudelta 2018.pdf

Palkka- ja palkkioselvitys tilikaudelta 2017.pdf

Palkka- ja palkkioselvitys tilikaudelta 2016.pdf

Palkka- ja palkkioselvitys tilikaudelta 2015.pdf

Palkka- ja palkkioselvitys tilikaudelta 2014.pdf

Palkka- ja palkkioselvitys tilikaudelta 2013.pdf

Palkka- ja palkkioselvitys tilikaudelta 2012.pdf

Palkka- ja palkkioselvitys tilikaudelta 2011

Palkka- ja palkkioselvitys tilikaudelta 2010

Sisäpiirihallinto

Innofactor noudattaa EU:n Markkinoiden väärinkäyttöasetusta (MAR), Finanssivalvonnan sääntöjä ja ohjeita sekä Helsingin pörssin julkaisemaa sisäpiiriohjetta pörssiyhtiöille.

Luettelo johtohenkilöistä ja lähipiiriin kuuluvista henkilöistä

Innofactor ylläpitää MAR:in edellyttämää luetteloa yhtiön johtohenkilöistä ja heidän lähipiiriinsä kuuluvista henkilöistä. Nämä ovat velvollisia ilmoittamaan yhtiölle ja Finanssivalvonnalle yhtiön rahoitusvälineillä tekemistään liiketoimista.

Yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja sekä Innofactor Oyj:n johtoryhmän jäsenet katsotaan MAR:in mukaisiksi johtohenkilöiksi.

Ilmoitusvelvolliset johtohenkilöt eivät saa käydä kauppaa yhtiön rahoitusvälineillä ennen osavuosikatsauksen tai vuositilinpäätöksen julkistamista edeltävän 30 päivän suljetun ikkunan tai sisäpiiriprojektien aikana.

Hankekohtaiset sisäpiiriluettelot

Yhtiö ylläpitää luetteloita sisäpiiriläisistä kunkin sopimuskohtaisen tai tapahtumakohtaisen sisäpiiritiedon osalta. Sisäpiiriluetteloon kuuluvat henkilöt eivät saa käydä kauppaa yhtiön rahoitusvälineillä kyseisen projektin aikana.

Laajennettu suljettu ikkuna

Yhtiön taloudelliseen raportointiin osallistuvat henkilöt eivät saa yhtiön ohjeiden mukaan käydä kauppaa ennen osavuosikatsauksen tai vuositilinpäätöksen julkistamista edeltävän 30 päivän suljetun ikkunan aikana.

Kaupankäynti yhtiön osakkeilla

Yhtiön johdon tulee ajoittaa kaupankäynti yhtiön liikkeelle laskemilla rahoitusvälineillä siten, ettei kaupankäynti heikennä markkinoita kohtaan tunnettua luottamusta. On suositeltavaa, että yhtiön johtohenkilöt tekevät vain pitkäaikaisia sijoituksia yhtiön liikkeelle laskemilla rahoitusvälineillä.

Sisäpiiriasioiden koordinointi ja valvonta

Sisäpiiriasioiden koordinointi ja valvonta ovat Innofactorin lakiasiainjohtajan vastuulla.

Innofactorilla on käytössä ilmoituskanava epäillystä markkinoiden väärinkäytöstä ilmoittamiseen.

Code of Conduct

Johdanto

Innofactor Oyj konserniyhtiöineen ("Innofactor") sitoutuu olemaan luotettava työnantaja ja liikekumppani ja edellyttää, että kaikki sen organisaatioon kuuluvat tahot noudattavat tämän Code of Conductin asettamia vaatimuksia. Code of Conductin lisäksi Innofactor noudattaa soveltuvaa lainsäädäntöä, tiettyjä kansainvälisiä standardeja sekä muita sitovia velvoitteitaan. Lisäksi Innofactor vaatii kaikkia toimittajiaan, alihankkijoitaan ja yhteistyökumppaneitaan sitoutumaan saman tasoiseen säädösten ja toimintaohjeiden noudattamiseen.

Innofactorilla on asianmukainen hallinto- ja laatujärjestelmä, joka mahdollistaa Code of Conductin noudattamisen.

Innofactor pidättää oikeuden muuttaa ja päivittää tätä Code of Conductia.

Eturistiriidat

Kaikkien työntekijöiden, johtajien (jäljempänä "Työntekijät") ja hallitusten jäsenten on tunnistettava mahdollisten eturistiriitojen syyt ja ryhdyttävä asianmukaisiin toimiin välttääkseen nämä eturistiriidat sekä tilanteet, joita kolmannet osapuolet voisivat pitää tällaisina. Henkilön tulee ilmoittaa itseensä kohdistuvasta mahdollisesta eturistiriidasta välittömästi saatuaan tällaisesta tiedon.

Korruptionvastaisuus ja kilpailunrajoitukset

Innofactor tuomitsee kaikki korruption muodot, mukaan lukien lahjonnan ja lainvastaisen kilpailun rajoittamisen. Liiketoiminnan avoimuus ja reiluus ovat avainasemassa, etenkin tehdessä yhteistyötä julkisen sektorin kanssa. Kilpailulainsäädännön noudattamista valvotaan.

Työntekijöiden on pidättäydyttävä kaikista epäeettisiksi katsottavista kilpailuun vaikuttavista toimista.

Sisäpiiritieto

Sisäpiiritiedon hyväksikäyttö on kiellettyä. Teemme kaikkemme noudattaaksemme EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetusta sekä kansallisia sisäpiiriohjeita ja korostamme kaikissa tilanteissa sisäpiiritiedon luottamuksellisuutta ja sitä, että tietoa ei tule paljastaa kellekään sisäpiirin ulkopuolella olevalle henkilölle Innofactorin sisällä tai ulkopuolella, perheenjäsenet mukaan lukien.

Innofactorin sisäinen whistleblowing-järjestelmä takaa, että väärinkäytökset huomataan ja tehdyt ilmoitukset voidaan käsitellä luottamuksellisesti.

Luottamuksellisuus ja tietojen käsittely

Henkilötietojen käsittelyn oikeellisuutta ja luottamuksellisuutta tulee kunnioittaa. Luottamuksellista tietoa on käsiteltävä huolellisesti ja varovaisesti, etenkin, jos tieto koskee Innofactorin asiakkaita tai liikekumppaneita. Pääsyn luottamukselliseen tietoon tulee aina olla rajoitettua.

Kaikilta Työntekijöiltä vaaditaan osallistumista tietoturvakoulutuksiin.

Syrjinnän kielto

Hyväksyvä ja vastaanottavainen työympäristö on Työntekijöidemme hyvinvoinnin edellytys. Innofactor tarjoaa jokaiselle Työntekijälleen yhtäläiset mahdollisuudet menestyä ja edetä urallaan riippumatta henkilön sukupuolesta, kansallisuudesta, uskonnosta, rodusta, iästä, fyysisistä rajoitteista, seksuaalisesta suuntautumisesta, poliittisesta mielipiteestä, ammattijärjestön jäsenyydestä tai sosiaalisesta tai etnisestä taustasta. Työntekijöiden odotetaan toimivan syrjimättömällä tavalla sekä työpaikalla että sen ulkopuolella.

Innofactorilla on nollatoleranssi koskien ahdistelua ja hyväksikäyttöä. Työntekijöitä kannustetaan ilmoittamaan kaikesta tietoonsa tulleesta häirinnästä.

Oikeudenmukaiset työolosuhteet ja palkkaus

Innofactor noudattaa ILO:n laatimia kansainvälisiä sopimuksia eikä käytä lapsi- tai pakkotyövoimaa. Kunnioitamme työntekijöidemme yhdistymisvapautta.

Kaikille Työntekijöille maksetaan oikeudenmukainen palkka lakia sekä soveltuvia työehtosopimuksia noudattaen.

Terveys, turvallisuus ja koulutus

Työntekijöidemme terveys ja turvallisuus ovat meille etusijalla. Takaamme Työntekijöillemme turvalliset työskentelyolosuhteet ja riittävän koulutuksen vaaratilanteiden välttämiseksi. Työntekijöiden terveyttä tuetaan edistämällä terveellisiä elämäntapoja sekä työterveydenhuollon järjestämisellä. Arvostamme elinikäistä oppimista ja kannustamme Työntekijöitämme osallistumaan eri kursseille ja koulutusohjelmiin.

Ympäristö

Innofactor noudattaa kestävän kehityksen periaatteita. Ympäristöpolitiikkamme takaa, että tärkeät ympäristötekijät otetaan huomioon päivittäisessä toiminnassa, projekteissa sekä tulevassa kehityksessä.

Vastuu

Innofactor ei hyväksy poikkeamia Code of Conductista. Työntekijät, jotka eivät noudata Code of Conductia, saatetaan tästä vastuuseen. Rikkomusten ilmoittaminen eri tavoin on mahdollistettu.

Riskienhallinta ja valvonta

Innofactor Oyj:n hallituksen tehtävänä on huolehtia, että konsernin kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Valvontaa varten on olemassa raportointijärjestelmä, jonka mukaisesti tuotetaan tietoa konsernin liiketoiminnoista sekä tytäryhtiöistä.

Konsernilla ei ole erikseen järjestettyä sisäistä tarkastusta, koska sitä ei toiminnan laajuus huomioon ottaen ole katsottu tarpeelliseksi. Sisäinen tarkastus perustuu menettelytapoihin ja raportointiin, joita toteutetaan tytäryhtiöiden organisaatioiden eri tasoilla.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Innofactorin toimintaan ja talouteen sisältyy riskejä, jotka voivat olla oleellisia yhtiön ja sen osakkeen arvon kannalta. Innofactor Oyj:n hallitus arvioi riskejä neljä kertaa vuodessa osana strategian ja liiketoiminnan suunnittelun prosessia. Riskit julkaistaan kokonaisuudessaan tilinpäätöstiedotteessa ja hallituksen toimintakertomuksessa. Osavuosikatsauksissa esitetään ainoastaan lähiajan riskeissä tapahtuneet muutokset.

Toiminnalliset riskit

Innofactor-konsernin toimintaan liittyvät riskit ovat pääsääntöisesti sen liiketoimintaa harjoittaviin konserniyhtiöihin liittyviä liiketoimintariskejä.

Osaava henkilöstö ja sen saatavuus: Innofactorin toiminnan kehitys ja toimitusten onnistuminen riippuvat paljolti siitä, että konsernilla on käytössään osaava henkilöstö ja pois lähtevien henkilöiden tilalle pystytään palkkaamaan korvaavia osaajia. Innofactorin toiminta-alalla on pula ja tiukka kilpailutilanne määrätyistä henkilöstöresursseista, mikä saattaa johtaa lyhyisiin työsuhteisiin ja korkeaan vaihtuvuuteen. Mikäli Innofactor ei onnistu motivoimaan henkilöstöään, pitämään henkilöstönsä osaamistasoa korkeana ja pitämään henkilöstöään palveluksessaan, konsernin liiketoiminnalle voi aiheutua ongelmia. Konsernin menestyminen riippuu keskeisesti palveluksessa olevista henkilöistä ja heidän onnistumisesta työtehtävissään. Innofactor panostaa henkilöstön jatkuvaan kehittämiseen, korkean henkilöstötyytyväisyyden ylläpitoon, hyvään työnantajamielikuvaan, tehokkaaseen rekrytointiin ja tarvittaessa alihankinnan käyttöön.

Työvoimakustannusten kasvu: Innofactorin kustannuksista suurin osa koostuu palkoista ja muista työsuhde-etuuksista aiheutuvista kustannuksista (vuonna 2023 noin 68 % kaikista kustannuksista mukaan lukien poistot). Innofactorin omista työntekijöistä kaikki toimivat tällä hetkellä Pohjoismaissa. Vastaavasti osa kilpailijoista käyttää huomattavasti työvoimaa halpatyömaissa. Jos työvoimakustannusten kasvu jatkuu Pohjoismaissa yhtä suurena, mitä se on ollut tähän mennessä, aiheuttaa tämä Innofactorille riskin, jos IT-palveluista maksettavat hinnat eivät nouse vastaavalla tavalla. Innofactor seuraa jatkuvasti tilannetta sekä pyrkii vaikuttamaan työvoimakustannusten maltilliseen kehittymiseen etujärjestöjen kautta sekä nostamaan alihankinnan ja ulkomailla tehtävän työn osuutta silloin, kun se on liiketoiminnallisesti järkevää, esimerkiksi laajoissa tuotekehityshankkeissa.

Projektien kannattavuus: Merkittävä osa Innofactorin liikevaihdosta tulee edelleen projektiliiketoiminnasta. Innofactorin toimitusprojektien kannattava toteutus edellyttää, että projektilaskenta ja suunnittelu ennen tarjouksen antamista ovat onnistuneet muun muassa työmäärän ja toimitusaikataulun osalta ja toisaalta se, että toimitukset saadaan hoidettua kustannustehokkaasti. On mahdollista, että Innofactor ei onnistu arvioimaan projektin kannattavuutta oikein ja tästä syystä toimitus muodostuu yhtiölle tappiolliseksi. Vastaavasti on mahdollista, että kilpailutilanteesta johtuen projekteja joudutaan myymään halvemmalla, jolloin niiden kate jää pienemmäksi. Innofactor kiinnittää erityistä huomiota projektitoiminnan kannattavuuteen ja on tuonut sen keskeiseksi osaksi seurattavia liiketoiminnan mittareita. Projektiliiketoiminnan suhteellinen osuus on pienentynyt ja sitä on tarkoitus jatkossa edelleen pienentää, mikä vähentää projektiliiketoimintaan liittyviä riskejä.

Kilpailu: Innofactorin pääasiallisia kilpailijoita ovat perinteiset tietotekniikan palvelu- ja ohjelmistoyritykset Pohjoismaissa. Joillakin kilpailijoilla on käytössään yhtiötä laajemmat taloudelliset resurssit, laajempi tuotevalikoima, halvempaa työvoimaa, laajemmat olemassa olevat asiakassuhteet ja huomattavat lakiasiainresurssit, joita ne voivat hyödyntää kilpaillessaan Innofactorin kanssa samoista toimituksista. Lisäksi uudet alalle tulevat start up -yritykset lisäävät osaltaan kilpailua tietyissä toimituksissa. On odotettavaa, että hintakilpailu alalla säilyy kovana. Kilpailun kiristymisellä voi olla epäedullinen vaikutus Innofactorin liiketoimintaan, toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Innofactor pyrkii jatkuvasti kehittämään omaa kilpailukykyään.

Tutkimus ja tuotekehitys: Innofactorin toiminnassa tutkimus ja tuotekehitys ovat keskeisessä osassa. Siihen käytettiin vuonna 2023 noin 6,4 prosenttia liikevaihdosta. Jokaiseen tutkimus- ja tuotekehityshankkeeseen liittyy riski siitä, että niiden lopputulokset eivät tuota suunniteltua kaupallista menestystä, eikä hankkeeseen tehty investointi maksa itseään takaisin. Innofactor pyrkii jatkuvalla tarjoomansa päivittämisellä ja toimintansa organisoinnilla minimoimaan tutkimukseen ja tuotekehitykseen sisältyvät riskit.

Teknologia- ja toimialamurrokset: Innofactorin toimialalle on ominaista nopea kehitys. Nopeita muutoksia voi tapahtua asiakkaiden ohjelmistoteknologisissa vaatimuksissa ja valinnoissa. Keskeisin käynnissä oleva muutos on siirtyminen laaja-alaiseen tekoälyn hyödyntämiseen. Jos Innofactor ei kykene vastaamaan muutoksiin, sillä saattaa olla haitallinen vaikutus Innofactorin liiketoimintaan, toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Innofactor pyrkii aktiivisesti panostamaan uusiin teknologioihin, keskeisiin osaamisalueisiin ja solmimaan asiakastoimituksia uusilla osa-alueilla. Olemme kiinnittäneet erityishuomiota tekoälyyn liittyvän tarjoomamme kehittämiseen.

Tietoturva ja tietosuoja: Innofactorin liiketoiminnan kannalta riittävän tietoturvan ja tietosuojan takaaminen asiakkaille on tärkeätä. Tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvien riskien realisointi voi johtaa liikevaihdon menetyksiin sekä valvontaviranomaisen asettamiin sakkoihin. Innofactor on tiedostanut tietoturvaan ja tietosuojaan liittyviä riskejä, minkä perusteella yhtiö on toteuttanut standardeihin perustuvat tietoturvallisuuden ja tietosuojan hallintaa koskevat prosessit. Innofactorilla on johdon hyväksymä tietoturvapolitiikka, jossa määritellään Innofactorin keskeiset tietoturvallisuuden tavoitteet ja toteuttamiskeinot, sekä tietoturvallisuuden organisointi ja siihen liittyvät vastuut. Tämä tietoturvapolitiikka on kirjoitettu noudattamaan ISO 27001
-tietoturvastandardia ja lainsäädäntöä.

Vaatimustenmukaisuus: Innofactorin liiketoimintaan sovellettavien lakien, säädösten ja määräysten noudattaminen sekä liiketoiminnan harjoittaminen eettisesti on Innofactorille tärkeää. Tällaisten lakien, säädösten ja määräysten rikkominen voi johtaa hallinnollisiin sakkoihin, rangaistuksiin, rikosoikeudellisiin menettelyihin ja vastuuseen sekä vahingonkorvausvaatimuksiin. Riskin toteutuminen voi myös vahingoittaa Innofactorin mainetta ja johtaa liiketoimintamahdollisuuksien menettämiseen. Innofactorilla on sisäiset menettelytavat ja prosessit, joilla varmistetaan vaatimustenmukaisuus päivittäisessä liiketoiminnassa. Innofactorin Code of Conduct asettaa eettiset säännöt ja standardit Innofactorille ja sen alihankkijoille. Innofactorilla on sisäinen whistleblowing-ilmoituskanava.

Pandemian riski: Maailmanlaajuisesti pandemiana leviävä epidemia saattaa aiheuttaa Innofactorin liiketoiminnalle haittaa. Jos epidemiaa ei havaita merkittävässä määrin Innofactorin toiminta-alueella Pohjoismaissa, haitta rajoittuu lähinnä Innofactorin toiminnassa tarvittavien välineiden, erityisesti tietokoneiden, mahdolliseen saatavuuden heikkenemiseen. Jos epidemiaa havaitaan merkittävässä määrin myös Innofactorin toiminta-alueella Pohjoismaissa, saattaa se tarkoittaa henkilöstön siirtymistä pääosin tai kokonaan etätyöhön, mahdollisesti hetkittäistä ostojen vähenemistä ja toimitusten viivästyksiä joidenkin asiakkaiden kohdalla, kasvavia poissaoloja liittyen suoraan pandemian aiheuttamaan tautiin, karanteeniin tai välillisesti erityksen aiheuttamiin henkisiin oireisiin sekä etätyöstä johtuvaa henkilöstön vaihtuvuuden lisääntymistä.

Kasvutavoitteiden saavuttaminen: Tavoitellun kasvun toteutuminen edellyttää selkeästi yleisiä IT-markkinoita nopeampaa kasvun toteutumista. Tähän liittyy riski, että jatkossa tätä ei pystytä saavuttamaan, vaikka historiassa tässä on usein onnistuttu. On myös mahdollista, että Innofactorin markkina-alueella jatkossa IT-markkinat eivät kasva lainkaan tai jopa supistuvat. Kasvun varmistaminen on keskeisessä osassa Innofactorin toiminnan suunnittelussa ja tavoitteiden asettamisessa. Innofactor pyrkii vähentämään tätä toiminnallista riskiä keskittymällä keskimääräistä IT-markkinaa nopeammin kasvaviin Microsoftin ratkaisualueisiin sekä panostamalla myyntiin, jotta tilauskanta saadaan pidettyä jatkuvasti liiketoiminnan kannalta riittävällä tasolla.

Kansainvälistyminen: Strategiansa mukaisesti Innofactor hakee kasvua myös kansainvälisiltä markkinoilta Suomen ulkopuolelta, etenkin Pohjoismaista. Kansainväliseen toimintaan liittyy tyypillisesti aina kotimarkkinoita suuremmat riskit. Innofactor pyrkii varmistamaan, että kansainvälistymiseen ei käytetä niin paljon kustannuksia, että se vaarantaisi konsernin tuloksentekokyvyn ja kasvun. Lisäksi yhtiö pyrkii luomaan hallinnointimallin, yhteiset prosessit ja järjestelmät, joilla voidaan vähentää kansainvälisen toiminnan riskiä.

Yritysostoihin liittyvä epävarmuus ja riskit: Kasvu on osittain tapahtunut ja voi tapahtua myös jatkossa yritysostoilla. Yritysostoihin liittyy epävarmuutta sopivien ostokohteiden löytymisestä ja ostojen toteutumisesta tavoiteltavalla hintatasolla ja aikataululla. Jos yritysostoja ei pystytä toteuttamaan suunnitellusti, voi kasvutavoite vaarantua. Innofactor panostaa korkeatasoiseen osaamiseen ja hyvään prosessiin yritysostoihin liittyen. Jokaiseen yritysostoon liittyy myös niiden toteutumisen jälkeen riskejä, joita ovat ainakin integraation onnistuminen, avainhenkilöiden pysyvyys, liikearvon muodostuminen ja siitä johtuvat mahdolliset poistotarpeet. Innofactorin strategia perustuu siihen, että lähtökohtaisesti ostettavat yritykset integroidaan nopealla aikataululla osaksi kunkin maan kokonaisuutta. Innofactor panostaa integrointiprosessiin.

Organisaatiomuutosten onnistuminen: Voimakas kasvu saattaa aika-ajoin edellyttää merkittävänkin organisaatiomuutoksen toteuttamisen. Uuden organisaation käynnistämiseen liittyy tyypillisesti haasteita ennen kuin tavoiteltu toiminnan tehostuminen saadaan aikaiseksi. Tyypillisesti toiminta saadaan vähintään aikaisemmalle tehokkuuden tasolle muutamassa kuukaudessa uuden organisaation aloittamisesta. Jos toiminnan tehostuminen ei joiltain osin tapahdukaan suunnitellussa aikataulussa, syntyy riski siitä, että se ei tapahdu lainkaan tai sen viivästyminen voi aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia tai liikevaihdon menetystä. Tämä voi johtua esimerkiksi väärin suunnitelluista yksiköiden ja henkilöiden sijoittelusta. Innofactor pyrkii kiinnittämään huomiota organisaatiomuutosten ohjaukseen sekä varautumaan niihin myös taloudellisessa mielessä.

Taloudelliset riskit

Yleinen taloudellinen epävarmuus ja muutokset asiakkaiden taloudellisessa tilanteessa vaikuttavat asiakkaiden investointipäätöksiin ja ostopolitiikkaan. On mahdollista, että muutokset yleisessä taloudellisessa tilanteessa heijastuvat Innofactorin asiakkaiden ohjelmistohankintoihin lykkäämällä hankintojen päätöksentekoa tai hankintojen ajoitusta.

Rahoitusriskit: Innofactor-konserni altistuu normaalissa liiketoiminnassaan tavanomaisiin rahoitukseen liittyviin riskeihin. Innofactorilla oli vuoden 2023 päättyessä yhteensä noin 4,5 miljoonaa euroa lainaa rahoituslaitoksille sekä noin 5,0 miljoonan euron luottolimiitti, josta oli käytössä noin 1,8 miljoonaa euroa. Innofactor on sitoutunut seuraaviin kovenantteihin: puolivuosittain laskettava omavaraisuusaste on vähintään 40 % ja puolivuosittain laskettava konsernin korolliset velat jaettuna 12 kuukauden rullaavalla käyttökatteella (EBITDA) on enintään 2,5, sekä tiettyihin muihin normaaleihin lainaehtoihin. Rahoitusriskien hallinnan tavoitteena on minimoida rahoitusmarkkinoiden muutosten haitalliset vaikutukset konsernin tulokseen. Rahoitusriskien hallinta on keskitetty konsernin rahoituksesta vastaavalle talousjohtajalle, joka raportoi säännöllisesti yhtiön johtoryhmälle, toimitusjohtajalle ja hallitukselle. On mahdollista, että konserni ei saa jatkossa tarvitsemaansa rahoitusta, millä olisi haitallinen vaikutus konsernin liiketoimintaan ja sen kehittämiseen, etenkin yritysjärjestelyjen toteutumiseen.

Korkoriski: Korkoriskiä aiheutuu pääasiassa konsernin lyhyt- ja pitkäaikaisista lainoista ja niitä suojaavista johdannaisista. Vaihtuvakorkoiset lainat altistavat konsernin rahavirran korkoriskille, jota pienennetään muun muassa koronvaihtosopimuksilla. Konsernin lainoista yli puolet on korkosuojattuja.

Valuuttakurssiriski: Innofactor-konserni toimii kansainvälisesti ja altistuu toimintamaidensa valuutoista aiheutuville riskeille. Valuuttakurssien muutokset, etenkin Ruotsin ja Norjan kruunu, vaikuttavat konsernin liikevaihtoon ja kannattavuuteen, koska Innofactorilla on merkittävää Ruotsin ja Norjan kruunuun pohjautuvaa liiketoimintaa. Valuuttakurssiriski syntyy pääasiassa taseeseen merkityistä varoista ja veloista sekä ulkomaisiin tytäryhtiöihin tehdyistä nettosijoituksista. Myös tytäryhtiöiden kaupallisista sopimuksista aiheutuu valuuttakurssiriskiä, joskin sopimukset tehdään pääasiassa liiketoimintayksiköiden omassa toimintavaluutassa. Valuuttakurssiriskin hallinnan tavoitteena konsernissa on pienentää sitä epävarmuutta, jota muutokset valuuttakursseissa aiheuttavat kassavirtojen sekä liiketoiminnallisten saamisten ja velkojen arvostusten kautta tulokseen.

Maksuvalmiusriski: Innofactor-konsernissa hoidetaan likvidien varojen hallinta keskitetyn maksuliikenteen ja kassanhallinnan avulla. Konsernissa pyritään jatkuvasti seuraamaan ja arvioimaan liiketoiminnan tarvitsemaa rahoituksen määrää, jotta konsernilla olisi käytössä riittävä määrä likvidejä varoja. Lisäksi konsernilla on käytössä luottotililimiitit likvidien varojen mahdollisten kausivaihteluiden kattamiseksi. Ylimääräiset kassavarat sijoitetaan talletustileille tai pääomasuojattuihin rahastoihin.

Projektisaamisiin liittyvä riski: Suuri osa Innofactorin liikevaihdosta tulee projektiliiketoiminnasta. Merkittävä osa projekteista on pitkäaikaisia projekteja, joissa maksuposteista ja niihin liittyvistä ehdoista saatetaan sopia asiakkaan kanssa etukäteen. Kun Innofactor tekee asiakasprojekteihin työtä, jota päästään maksupostien mukaisesti laskuttamaan vasta jälkikäteen, kerääntyy Innofactorille projektisaamista. Erityisesti julkishallinnon projekteissa maksupostit ovat usein painottuneet projektin loppupäähän, jolloin projektisaatavat ja niihin liittyvät riskit kasvavat. Innofactor kiinnittää erityistä huomiota asiakasneuvotteluissa maksupostien ajoitukseen ja suuruuteen sekä asiakasprojekteissa projektien hallintaan ja ohjaukseen maksupostien mukaisesti. Projektisaatavia seurataan säännöllisesti kuukausittain.

Luottoriski: Myyntisaataviin liittyviä luottopäätöksiä valvotaan keskitetysti konsernihallinnossa. Innofactorin rahavirrasta suuri osa tulee vakiintuneiden asiakassuhteiden kautta julkisen sektorin ja vakavaraisten yritysten maksuina, joihin ei ole historiassa sisältynyt olennaisia luottoriskejä, eikä konsernilla ole ollut merkittäviä luottotappioita. Luottoriskien realisoituminen heikentäisi konsernin taloudellista asemaa ja likviditeettiä. Myyntisaatavia seurataan säännöllisesti.

Laskennallisiin verosaamisiin liittyvä riski: Innofactorin taseessa on aikaisempiin tilikausiin perustuvia laskennallisia verosaamisia. Jos yhtiön kannattavuus pitkällä aikavälillä jäisi suunnitellusta, saattaisi olla mahdollista, että konserni ei pystyisi hyödyntämään nyt aktivoitua taseaktiivaa täysimääräisesti.

Tilintarkastus

Yhtiöllä on yksi KHT tilintarkastaja ja mikäli tilintarkastaja ei ole laissa tarkoitettu tilintarkastusyhteisö, valitaan yksi varatilintarkastaja. Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastaja on vastuussa tilien tarkastamisesta ja tilintarkastuskertomuksen antamisesta yhtiökokoukselle. Tilintarkastuskertomus tulee toimittaa hallitukselle vähintään kaksi viikkoa ennen yhtiökokousta. Tilintarkastajien tehtävät ja velvollisuudet on määritelty tarkemmin tilintarkastuslaissa.

Tilintarkastajan tulee antaa yhtiökokouksen käyttöön kaikki yhtiötä koskeva tieto edellyttäen, ettei siitä aiheudu haittaa yritykselle. Tilintarkastaja ei saa ilmaista ulkopuoliselle tai yksittäiselle osakkeenomistajalle mitään sellaista tietoa yhtiöstä, jonka hän on saanut tietoonsa tarkastusta suorittaessaan, mikäli se voi vahingoittaa yritystä, ellei laki tähän nimenomaisesti velvoita.

Tilintarkastajalla on oikeus olla läsnä ja tulla kuulluksi hallituksen kokouksissa, joissa käsitellään tilintarkastukseen liittyviä tehtäviä.

Tilintarkastaja

Innofactor Oyj:n varsinainen yhtiökokous valitsi 27.3.2024 yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 1.1.–31.12.2024 tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Juha Hilmola.

Tilintarkastajien palkkiot

Yhtiökokouksessa päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan kohtuullisen laskun mukaisesti.

Innofactor Oyj:n yhtiöjärjestys

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Innofactor Oyj, englanniksi Innofactor Plc, ruotsiksi Innofactor Abp, ja kotipaikka on Espoo.

2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on liikkeenjohdon, markkinoinnin, taloushallinnoinnin ja tietotekniikan konsultointi, sekä tietokoneohjelmistojen ja -laitteiden maahantuonti, vienti, valmistus ja kauppa; sekä tietoliikennepalvelut. Yhtiö harjoittaa liiketoimintaansa itse tai tytäryhtiöidensä kautta. Yhtiö voi omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita.

3 § Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

4 § Hallitus ja toimitusjohtaja

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

5 § Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustaa hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin sekä kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

6 § Tilintarkastajat

Yhtiössä on yksi KHT-tilintarkastaja ja mikäli tilintarkastaja ei ole Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, valitaan yksi varatilintarkastaja.

Tilintarkastajien toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

7 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

8 § Yhtiökokouskutsu, yhtiökokoukseen osallistuminen ja kokouspaikka

Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan yhtiön kotisivulla internetissä noudattaen muutoin osakeyhtiölain määräyksiä kokouskutsusta.

Osakkeenomistajan on, voidakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainitulla tavalla ja aikana, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

Yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikan lisäksi Helsingissä tai Vantaalla.

9 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä ja kokouksessa on:

esitettävä

1. tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomus

2. tilintarkastuskertomus

päätettävä

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta

4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä

5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiosta

7. hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä

valittava

8. hallituksen jäsenet ja varajäsenet

9. tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja

Yhtiöjärjestys on päivitetty Kaupparekisterissä 23.4.2013.

Haluatko tietää lisää Innofactorista? Ota yhteyttä!
Sijoittajayhteydet