Siirry suoraan sisältöön.

Hallinto ja johtaminen

Olemme suomalainen julkinen osakeyhtiö. Noudatamme päätöksenteossamme ja hallinnossamme Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä sekä yhtiöjärjestystä.

Hero Image

Palkka- ja palkkioselvitys tilikaudelta 2011

1 Hallituksen jäsenten palkitseminen

Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen palkkiot sekä kulujen korvausperusteet vuosittain. Hallituksen jäsenten palkkiot maksetaan yhtiökokouksen päätösten mukaisesti rahakorvauksina ja yhtiön osakkeina.

Innofactor Oyj:n (aikaisemmalta nimeltään Westend ICT Oyj:n) varsinainen yhtiökokous päätti 24.3.2010, että hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona hallituksen puheenjohtajalle 1 500 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 1 000 euroa kuukaudessa, jonka mukaisesti palkkiot maksettiin tammi-huhtikuu 2011.

Innofactor Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 28.4.2011, että hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkiona puheenjohtajalle 36 000 euroa vuodessa ja muille hallituksen jäsenille 24 000 euroa vuodessa. Erillisiä kokouspalkkioita ei makseta. Palkkiosta maksetaan puolet (50 %) rahana ja puolet (50 %) Innofactor Oyj:n osakkeina. Osakkeet luovutetaan hallituksen jäsenille ja tarvittaessa hankitaan markkinoilta suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun Innofactor Oyj:n osavuosikatsaus ajalta 1.1.–31.3.2011 on julkistettu. Innofactor Oyj edellyttää, että hallituksen jäsenet pitävät omistuksessaan palkkiona saamansa osakkeet hallitusjäsenyytensä ajan. Palkkiot maksettiin touko–joulukuu 2011 tämän mukaisesti.

Hallituksen jäsenille ei ole annettu palkkiona Innofactor Oyj:n hallitustyöskentelystä optioita.

Tytäryhtiö Innofactor SW Oy:n yhtiökokous 31.3.2010 päätti Innofactor SW Oy:n palkkioista. Hallituksen puheenjohtaja Ilpo Santala sai tammi–huhtikuussa 2011 palkkiota 1000 euroa kuukaudessa. Tytäryhtiö Innofactor SW Oy:n hallituksen jäsenille ei maksettu kokouspalkkioita tammi–huhtikuussa 2011.

28.4.2011 jälkeen ei Innofactor-konsernin muiden yhtiöiden hallitustyöskentelystä ole maksettu mitään palkkioita.

Hallituksen jäsenistä Sami Ensiolle ja Pekka Puolakalle on annettu tytäryhtiö Innofactor SW Oy:n optiota Innofactor SW Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen 31.3.2010 päätöksen mukaisesti ennen Innofactor Oy:n ja Westend ICT Oyj:n yhdistymistä, jotka on sovittu yhdistymissopimuksessa konvertoitavan Innofactor Oyj:n uuteen osakepohjaiseen palkkiojärjestelmään.

Hallituksen jäsenillä ei ole muita taloudellisia etuuksia.

Innofactor Oyj:n hallituksen jäsenille maksettiin vuonna 2011 palkkioita yhteensä 108 tuhatta euroa ja Innofactor SW Oy:n hallituksen jäsenille maksettiin palkkioita yhteensä 4 tuhatta euroa. Innofactor Oyj:n palkkioista 54 tuhatta euroa maksettiin rahana ja 54 tuhatta euroa osakkeina.

Seuraavassa ovat eriteltynä maksetut palkkiot vuodelta 2011.

 • Pyry Lautsuo 30 tuhatta euroa (28.4.2011 alkaen)
 • Sami Ensio 24 tuhatta euroa (lisäksi maksettu palkkaa toimitusjohtajan työstä, katso kohta 2)
 • Pekka Puolakka 24 tuhatta euroa
 • Juha Koponen 20 tuhatta euroa (28.4.2011 alkaen)
 • Ilpo Santala 10 tuhatta euroa (28.4.2011 asti, josta 4 tuhatta euroa Innofactor SW Oy:stä)
 • Mikko Salminen 4 tuhatta euroa (28.4.2011 asti)

2 Toimitusjohtajan toimisuhteeseen kuuluvat taloudelliset etuudet ja toimitusjohtajan palkitseminen

Yhtiön hallitus päättää toimitusjohtajan palkitsemisesta ja hänelle maksettavista muista korvauksista vuosittain.

Toimitusjohtajalle maksetaan kiinteää kokonaispalkkaa 18 000 euroa kuukaudessa.

Toimitusjohtalla on oikeus yhteensä viiden viikon lomaan vuodessa. Toimitusjohtajalle maksetaan 50% loma-ajan palkkaa vastaavasta määrästä lomaraha vuosittain.

Toimitusjohtajalle maksetaan palkkaa maksimissaan kolmen kuukaudelta sairauden tai tapaturman aiheuttaman työn teon esteen takia.

Toimitusjohtajalla on oikeus hallituksen vuosittain määrittämään tulospalkkioon, joka on maksimissaan vuoden kiinteän kuukausipalkan suuruinen. Palkkio perustui vuonna 2011 yhtiön liikevaihdon prosentuaaliseen kasvuun, kannattavuuteen ja kassavirtaan. Palkkio voidaan maksaa ainoastaan liikevoitosta.

Toimitusjohtajalla on oikeus osallistua yhtiön henkilöstölle yleisesti tai johdolle erityisesti luomiin palkitsemis- ja sitouttamisjärjestelmiin, kuten osakepalkkio- tai optiojärjestelmiin.

Toimitusjohtajalle on annettu tytäryhtiö Innofactor SW Oy:n (entinen Innofactor Oy) optiota Innofactor SW Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen 31.3.2010 päätöksen mukaisesti ennen Innofactor Oy:n ja Westend ICT Oyj:n yhdistymistä, jotka on sovittu yhdistymissopimuksessa konvertoitavan Innofactor Oyj:n uuteen osakepohjaiseen sitouttamisjärjestelmään.

Toimitusjohtajalla on lounasetu sekä yhtiön politiikan mukainen työterveyshuolto, matkapuhelinetu sekä sairaus- ja henkivakuutus sekä eläkevakuutus, eikä tällä hetkellä muita luontaisetuja.

Toimiessaan yhtiön hallituksen jäsenenä toimitusjohtajalla on oikeus hallitustyöskentelystä kulloinkin määritettävään palkkioon, mutta ei oikeutta konsernin muiden hallintoelinten palkkioihin.

Toimitusjohtajan vanhuuseläkeikä ja eläkkeen määräytymisperusteet ovat voimassa olevan työeläkelainsäädännön mukaiset.

Toimitusjohtajan toimisuhteen molemminpuolinen irtisanomisaika on 6 kuukautta. Jos yhtiö päättää toimitusjohtajan sopimuksen, maksetaan hänelle irtisanomisajan palkan lisäksi erokorvauksena 12 kuukauden palkkaa vastaava kertakorvaus.

Vuonna 2011 toimitusjohtajalle maksettiin toimitusjohtajan ja hallituksen palkkiota yhteensä 262 tuhatta euroa. Palkkioista 250 tuhatta euroa maksettiin rahana ja 12 tuhatta euroa yhtiön osakkeina.

3 Muun johdon taloudelliset etuudet ja palkitseminen

Johtoryhmälle maksetaan kokonaispalkkaa, joka sisältää rahapalkan ja verotettavan puhelinedun.

Johtoryhmän jäsenillä on oikeus hallituksen vuosittain määrittämään tulospalkkioon, joka on maksimissaan vuoden kiinteän kuukausipalkan suuruinen. Palkkio perustui vuonna 2011 yhtiön liikevaihdon prosentuaaliseen kasvuun, kannattavuuteen ja kassavirtaan. Palkkioita voidaan maksaa ainoastaan liikevoitosta.

Johtoryhmän jäsenistä Henrikki Hervoselle, Mikko Lammelle, Mika Nurmelle ja Tuomas Riskille on annettu tytäryhtiö Innofactor SW Oy:n (entinen Innofactor Oy) optiota Innofactor SW Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen 31.3.2010 päätöksen mukaisesti ennen Innofactor Oy:n ja Westend ICT Oyj:n yhdistymistä, jotka on sovittu yhdistymissopimuksessa konvertoitavan Innofactor Oyj:n uuteen osakepohjaiseen sitouttamisjärjestelmään.

Johtoryhmällä ei ole lisäeläkejärjestelmää.

Johtoryhmään kuuluivat vuonna 2011

 • Gerdt Aino-Maija (1.4.2011 alkaen)
 • Hervonen Henrikki
 • Lampi Mikko
 • Martola Janne (2.6.2011 alkaen)
 • Mattila Aleksi (31.3.2011 asti)
 • Nurmi Mika
 • Riski Tuomas
 • Tiirikainen Vesa
 • Saarikoski Anneli

Innofactor Oyj:n johtoryhmälle maksettiin vuonna 2011 palkkioita yhteensä 788 tuhatta euroa.

Hallitus määrittelee muun johdon palkkauksen ja kannustusjärjestelmien periaatteet. Tavoiteasetanta perustuu yrityksen tulokseen, myyntitavoitteisiin ja asiakastyytyväisyyteen.

4 Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenen mahdolliseen työ- tai toimisuhteeseen kuuluvat taloudelliset etuudet

Hallituksen puheenjohtaja tai muut hallituksen jäsenet kuin toimitusjohtaja eivät ole työ- tai toimisuhteessa yhtiöön. Toimitusjohtajan taloudelliset etuisuudet on kuvattu kohdassa 2.

5 Mahdollisen hallintoneuvoston jäsenen palkitseminen

Innofactor Oyj:llä ei ole hallintoneuvostoa.