Innofactor Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2020 (IFRS)

05.05.2020 09.00 EEST (UTC +3)

Innofactor Oyj:n osavuosikatsaus 5.5.2020 klo 9.00

 

Ennätyksellinen käyttökate ensimmäisellä vuosineljänneksellä


Tammi–maaliskuu 2020 lyhyesti:

 • Liikevaihto oli noin 17,2 miljoonaa euroa (2019: 16,1), jossa kasvua 6,2 %
 • Käyttökate oli noin 2,0 miljoonaa euroa (2019: 0,9), jossa kasvua 125 %
 • Liikevoitto oli 0,8 miljoonaa euroa (2019: -0,09), jossa parannusta 0,9 miljoonaa euroa
 • Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 54,1 miljoonaa euroa (2019: 41,0), jossa kasvua 32 %
 • Innofactor sai useita merkittäviä tilauksia ensimmäisellä vuosineljänneksellä, muun muassa
  • Oikeusrekisterikeskuksen KOSTI-hanke noin 2,2 miljoonaa euroa (ei vielä tilauskannassa katsauskauden lopussa)
  • Oikeusrekisterikeskuksen HAIPA-hankkeen jatkokehitys noin 2,2 miljoonaa euroa
  • HUS Terveyskylän jatkokehitys noin 2,0 miljoonaa euroa
  • KELA:n asianhallintarakaisu noin 1,1 miljoonaa euroa (ei vielä tilauskannassa katsauskauden lopussa)
  • Ullensakerin kunta Norjassa noin 1,0 miljoonaa euroa
  • Suomalainen kaupan alan yritys noin 0,7 miljoonaa euroa

 

 

1.1.-31.3.2020

1.1.-31.3.2019

Muutos

Liikevaihto tuhatta euroa

17 152

16 148

6,2 %

Liikevaihdon kasvu

6,2 %

-2,0 %

 

Liiketulos ennen poistoja ja mahdollisia arvonalentumisia (EBITDA) tuhatta euroa*

1 957

869

125,2 %

prosenttia liikevaihdosta

11,4 %

5,4 %

 

Liikevoitto/-tappio (EBIT) tuhatta euroa**

816

-90

1009,0 %

prosenttia liikevaihdosta

4,8 %

-0,6 %

 

Tulos ennen veroja tuhatta euroa***

-123

-197

37,2 %

prosenttia liikevaihdosta

-0,7 %

-1,2 %

 

Tulos tuhatta euroa

204

-88

332,2 %

prosenttia liikevaihdosta

1,2 %

-0,5 %

 

Tilauskanta

54 091

41 029

31,8 %

Nettovelkaantumisaste (Net Gearing)***

60,6 %

89,2 %

 

   Nettovelkaantumisaste ilman IFRS16

37,3 %

65,6 %

 

Omavaraisuusaste***

43,5 %

40,0 %

 

   Omavaraisuusaste ilman IFRS16

48,5 %

43,7 %

 

Aktiivinen henkilöstö keskimäärin katsauskauden aikana****

541

544

-0,6 %

Aktiivinen henkilöstö katsauskauden lopussa****

542

541

+0,2 %

Tulos per osake (euroa)

0,0054

-0,0024

324,7 %

 

*) IFRS 16:n mukaisella vuokravastuiden käsittelyllä on 1.1.–31.3.2020 504 (2019: 300) tuhannen euron positiivinen vaikutus käyttökatteeseen (EBITDA).

**) IFRS 3:n mukaisesti katsauskaudella 1.1.–31.3.2020 liiketulokseen sisältyy 473 tuhatta euroa (2019: 507) yrityskauppoihin liittyviä poistoja kauppahinnan kohdistuksista aineettomiin hyödykkeisiin.

***) Konsernin sisäisten velkojen valuuttakurssimuutoksista (Ruotsin ja Norjan kruunun heikentyneestä kurssista euroon nähden) aiheutuu IFRS:n mukainen -859 tuhannen euron valuuttakurssitappio, joka ei ole kassavirtavaikutteinen, vaan vaikuttaa ainoastaan tilikauden tulokseen, konsernin taseeseen ja omavaraisuusasteeseen.

****) Innofactor-konsernissa seurataan aktiivisen henkilöstön määrää. Aktiivisen henkilöstön määrään ei lasketa mukaan yli 3 kuukauden pituisella vapaalla olevia työntekijöitä.

 

Innofactorin tulevaisuuden näkymät vuodelle 2020

Innofactorin vuoden 2020 liikevaihdon ja käyttökatteen (EBITDA) arvioidaan kasvavan edellisestä vuodesta 2019, jolloin liikevaihto oli 64,2 miljoonaa euroa ja käyttökate oli 5,1 miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Sami Ension katsaus: Vahva startti vuodelle 2020 – koronaepidemian negatiivisten liiketoimintavaikutusten arvioidaan jäävän vähäisiksi

Liikevaihto vuoden 2020 ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 17,2 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 6,2 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Liikevaihto kasvoi kaikissa maissa. Käyttökate (EBITDA) kasvoi 125,4 prosenttia edellisestä vuodesta päätyen 2,0 miljoonaan euroon (11,4 prosenttia liikevaihdosta) ja oli positiivinen kaikissa maissa. Tilauskanta kasvoi vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana ennätyssuureksi ja oli neljänneksen lopussa 54,1 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 31,8 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Koronaepidemia ei ole vaikuttanut toistaiseksi juurikaan Innofactorin kykyyn tuottaa palveluita asiakkailleen. Työntekijämme ovat olleen etätyössä 12.3.2020 alkaen. Työtehokkuus on etätyössä vastaavalla tasolla kuin normaalitilanteessa, eivätkä sairauslomapäivät ole myöskään lisääntyneet.

Koronaepidemialla on kuitenkin arviomme mukaan vähäistä vaikutusta loppuvuoden liikevaihtoon ja kannattavuuteen. Arvioimme, että emme todennäköisesti pääse toisella vuosineljän­nek­sellä vastaavaan kasvuun ja kannattavuuteen kuin ensimmäisellä neljänneksellä. Kolmannen ja neljännen vuosineljänneksen kasvu ja kannattavuus riippuvat pitkälti siitä, millä aikataululla yritysten toimintaa haittaavat koronasta johtuvat rajoitteet saadaan purettua Pohjoismaissa. Oletamme, että rajoitukset saadaan purettua ainakin pääosin viimeistään elokuussa 2020.

Koronaepidemia vaikuttaa lyhyellä aikavälillä Innofactoriin lähinnä, jos asiakkaamme vähentävät ostojaan tai siirtävät omia hankintojaan myöhempään ajankohtaan. Arvioimme koronaepidemian negatiivisten vaikutusten Innofactorin liiketoimintoimintaan jäävän vähäisiksi seuraavista syistä:

 • Innofactorin liiketoiminnasta merkittävä osa (yli 50 prosenttia) koostuu jatkuvista palveluista, joihin asiakkaiden ostokäyttäytymisen muutos ei juurikaan vaikuta
 • Tarjoamme pääosin asiakkaidemme toiminnan kannalta kriittisiä järjestelmiä, joiden kehittämistä ja ylläpitoa asiakkaat tyypillisesti jatkavat myös poikkeusoloissa
 • Asiakaskunnastamme noin puolet koostuu julkishallinnon ja kolmannen sektorin asiakkaista, joiden toimintaan korona vaikuttaa hitaammin ja joiden toisaalta on mielekästä myös pitää omien ostojensa kautta yhteiskunta pyörimässä
 • Yritysasiakkaamme ovat pääosin toimialoilta, esimerkiksi teollisuus, joihin korona ei vaikuta niin voimakkaasti ja nopeasti kuin tiettyihin muihin toimialoihin
 • Tilauskantamme on erittäin vahva ja pystymme tarvittaessa jossain määrin siirtämään henkilöstöämme projektien välillä ja nopeuttamaan toimituksiamme, jolloin yksittäisen asiakkaan menetys tai viivästys ei välttämättä vaikuta suoraan liiketoimintaamme
 • Olemme pystyneet nopealla aikataululla kehittämään koronaepidemiatilanteeseen uusia palveluita asiakkaillemme, esimerkiksi Etätyön apupaketti (www.innofactor.fi/etatyo), joiden avulla uskomme saavamme jossain määrin korvaavaa liikevaihtoa menetetyn tilalle
 • Yhteiskunnat toimintamaissamme tarjoavat yrityksille monia huojennuksia, joustoja ja tukitoimia, mikä auttaa myös Innofactorin kannattavuuteen ja rahoitustilanteeseen

Pitkällä tähtäimellä uskomme koronaepidemian aiheuttaman yhteiskunnan digiloikan lisäävän Innofactorin mahdollisuuksia kasvattaa liiketoimintaansa. Modernin digitaalisen organisaation kyvykkyydet ovat jatkossa asiakkaillemme entistä tärkeämpiä – myös varautumisessa korona­epidemian mahdolliseen toiseen aaltoon. Lisäksi on mahdollista, että asiakkaamme siirtävät joitain toimintojaan takaisin Pohjoismaihin lähemmäs asiakkaitaan. Tällä olisi myös suotuisa vaikutus Innofactorin valitun strategian mukaiseen liiketoimintamalliin, joka perustuu pohjoismaisiin osaajiin. Myös Microsoftin asema on uskoaksemme vahvistunut koronaepidemian aikana. Uskomme mahdollisuuksiimme kasvattaa jatkossa markkinaosuuttamme Pohjoismaissa.

Innofactor uudisti huhtikuussa johtoryhmänsä vastuualueita siten, että olen toimitusjohtajana ottanut oman toimeni ohella toistaiseksi hoitaakseni myös teknologiajohtajan tehtävän. Se lisää entisestään päätöksenteon nopeutta, mistä uskomme olevan hyötyä koronaepidemian aiheuttamissa liiketoimintaympäristön muutoksissa, joissa meidän pitää nopeasti uudistaa tarjontaamme. Aiemmin teknologiajohtajan tehtävää hoitanut Jufo Peltomaa ei jatka yhtiön palveluksessa. Haluan kiittää Jufoa hänen panoksestaan Innofactorin toiminnan kehittämisessä.

Innofactorin visiona on olla johtava digitalisaation toteuttaja jokaisessa Pohjoismaassa. Uskomme valitsemaamme pohjoismaiseen strategiaamme ja pitkän tähtäimen tavoitteidemme saavuttamiseen koronaepidemian jälkeisessä maailmassa entistäkin vahvemmin. Innofactor etsii edelleen aktiivisesti mahdollisia uusia strategisia kumppanuuksia. Konsernin tavoitteena on kasvaa sekä orgaanisesti että yritysjärjestelyjen kautta. Koronaepidemia voi tarjota tähän uusia yllättäviäkin mahdollisuuksia, jotka edellyttävät nopeaa toimintaa. Tätä silmällä pitäen olemme laatineet erillisen suunnitelman, ryhtyneet aktiivisesti seuraamaan tilannetta sekä hankkineet huhtikuun lopussa 3,0 miljoonaa euroa senioriehtoista lisärahoitusta isolta suomalaiselta työeläkevakuutusyhtiöltä tukemaan mahdollisia kasvuhankkeitamme.

Strategia ja sen toteutuminen katsauskaudella

Innofactorin visiona on olla johtava digitalisaation toteuttaja jokaisessa Pohjoismaassa (Suomi, Ruotsi, Tanska ja Norja). Pitkän tähtäimen taloudellisena tavoitteena on kasvaa kannattavasti saavuttamalla noin 20 prosentin vuosittainen kasvu. Tästä pääosa pyritään saavuttamaan orgaanisesti saavuttamalla noin 20 prosentin käyttökate (EBITDA) suhteessa liikevaihtoon, pitämällä kassavirta positiivisena sekä turvaamalla kaikissa tilanteissa rahoituksellinen vakavaraisuus.

Innofactorin liikevaihto ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 17,2 miljoonaa euroa (2019: 16,1), jossa oli kasvua 6,2 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihto kasvoi kaikissa maissa. Liikevaihdon kasvutavoitetta tukee ennätyssuuri tilauskanta 54,1 miljoonaa euroa (2019: 41,0). Toki edelleen tarvitaan toimenpiteitä 20 prosentin kasvun saavuttamiseksi. Koronatilanne ja Innofactorin vahvistunut rahoitustilanne voivat tarjota jatkossa uusia mahdollisuuksia myös epäorgaaniseen kasvuun, jota varten Innofactor hankki huhtikuun lopussa myös 3,0 miljoonaa euroa senioriehtoista lisärahoitusta isolta suomalaiselta työeläkevakuutusyhtiöltä.

Käyttökate (EBITDA) kasvoi katsauskaudella 125,4 prosenttia edellisestä vuodesta päätyen 2,0 miljoonaan euroon (11,4 prosenttia liikevaihdosta). Kannattavuuden osalta Innofactor pystyi oleellisesti parantamaan suoritustaan, mutta sen osalta vaaditaan edelleen työtä, jotta päästään pitkän tähtäimen tavoitteeseen noin 20 prosenttiin.

Innofactorin liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 1.1.–31.3.2020 3,1 miljoonaa euroa (2019: 1,6 miljoonaa euroa) ja omavaraisuusaste katsauskauden lopussa 43,5 prosenttia (2019: 40,0 prosenttia). Liiketoiminnan vahva rahavirta tukee Innofactorin strategista kannattavan kasvun tavoitetta, jossa turvataan kaikissa tilanteissa rahoituksellinen vakavaraisuus.

 

Espoossa 5.5.2020

INNOFACTOR OYJ

Hallitus

 


Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Sami Ensio, Innofactor Oyj
puh. +358 50 584 2029
sami.ensio@innofactor.com

 

Tiedotustilaisuudet osavuosikatsauksesta 1.1.–31.3.2020

Innofactor julkaisee tammi–maaliskuun 2020 osavuosikatsauksen tiistaina 5.5.2020 noin klo 9.00.

Osavuosikatsausta käsittelevä suomenkielinen videokonferenssi medialle, sijoittajille ja analyytikoille järjestetään samana päivänä klo 10.00. Katsauksen esittelee toimitusjohtaja Sami Ensio. Vastaava englanninkielinen videokonferenssi pidetään klo 12.00.

Pyydämme ilmoittautumaan konferensseihin etukäteen sähköpostitse osoitteeseen ir@innofactor.com.

Esitysaineistot ovat saatavilla Innofactorin verkkosivuilla tilaisuuksien jälkeen.

 

Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Keskeiset mediat
www.innofactor.fi

 

Innofactor
Innofactor on johtava yritysten, julkishallinnon ja kolmannen sektorin modernin digitaalisen organisaation edistäjä Pohjoismaissa yli 1 500 asiakkaalleen. Innofactorilla on Pohjoismaiden laajin Microsoft-ekosysteemin ratkaisutarjonta ja johtava osaaminen. Innofactorilla työskentelee yli 500 innostunutta ja motivoitunutta huippuasiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Vuosina 2015–2019 Innofactorin liikevaihdon vuotuinen kasvu on ollut keskimäärin 10 %. Innofactor Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ Helsinki Oy:n päälistalla toimialalla teknologia. www.innofactor.fi #ModernDigitalOrganization #PeopleFirst

 

Liite: Innofactor Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2020 (IFRS)

Jotta voimme tarjota sinulle mahdollisimman hyvän käyttäjäkokemuksen, käytämme sivustollamme evästeitä. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.